Baner eko soft 2023 bdo

Czy rolnik wymaga wpisu do rejestru BDO?

Data aktualizacji: 27.04.2020

Konieczność uzyskania wpisu do rejestru BDO w przypadku działalności rolniczej zależy od powierzchni użytków rolnych oraz ilości wytwarzanych odpadów.

Zwolnienie z powyższego obowiązku dotyczy rolnika wytwarzającego odpady:

- gospodarującego na powierzchni użytków rolnych < 75 ha (o ile nie posiada pozwolenia zintegrowanego lub decyzji związanej z gospodarowaniem odpadami),

- gospodarującego na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha, jeżeli ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów nie przekraczają limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz.2531)

Przykłady rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji:

  • 02 01 03 - odpadowa masa roślinna – bez ograniczeń,
  • 02 01 06 – odchody zwierzęce –bez ograniczeń,
  • 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe –do 0,02 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych –– do 0,5 Mg(tona)/rok,
  • 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone –- do 0,2 Mg(tona)/rok,
  • 17 05 04- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 –– do 20 Mg(tona)/rok

Zwolnienie z wpisu do rejestru oraz obowiązku prowadzenia ewidencji oznacza jedynie, że od 1 stycznia 2020 r. takie podmioty nie mają obowiązku wystawiania kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów, jednak nadal mają obowiązek przekazywania odpadów podmiotom do tego uprawnionym.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl

Powrót

Newsletter