Kalendarz specjalisty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15styczeń2020

Instalacja komunalna (dawniej RIPOK)

Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacji komunalnej (dawniej RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat:
- przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze roku poprzedniego,
- gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały poprzedni rok.

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

30styczeń2020

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – do 30 stycznia za IV kwartał roku poprzedniego
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

31styczeń2020

Podmiot posiadający na terenie zakładu wyroby zawierające azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - do 31 stycznia
Dotyczy właściciela, zarządcy bądź użytkownika nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Adresat: urząd gminy (osoby fizyczne) lub urząd marszałkowski (osoby prawne)

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy

31styczeń2020

Prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Złożenie przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podstawa prawna: art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Formularz: brak.

31styczeń2020

Podmiot zbierający odpady komunalne

Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - do 31 stycznia. W sprawozdaniu za rok 2020 oraz lata kolejne należy uwzględniać wszytskie zebrane odpady komunalne.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

UWAGA WYJATEK! Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie za rok 2019 i kolejne należy skałdać poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Formularz: brak.

 

31styczeń2020

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych w PSZOK odpadach komunalnych. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

UWAGA WYJATEK! Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie za rok 2019 i kolejne należy skałdać poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: Art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

 

 

31styczeń2020

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości rocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

UWAGA WYJATEK! Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150)

Sprawozdanie za rok 2019 i kolejne należy skałdać poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

 

31styczeń2020

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy od II półrocza 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001627

Formularz obowiązujacy od II półrocza 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

31styczeń2020

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektryczne i elektroniczne, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Sprawozdanie należy składać poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

 

Podstawa prawna: art. 15 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Formularz obowiazujący za 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002326

Formularz obowiazujący za 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ZSEiE – wprowadzający)

29luty2020

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy

KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Złożenie przez każdy podmiot korzystający ze środowiska raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Raport sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Sprawozdanie należy składać poprzez system KOBIZE: https://krajowabaza.kobize.pl/

Formularz: brak.

29luty2020

Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań (od 2019 r.)

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowanych przedstawicieli oraz producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań wpisanych do rejestru BDO.

Podstawa prawna: art. 57, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Opłata uiszczana jest bez wzwania na wskazany rachunek urzedu marszałkowieskiego właściwego ze względu na lokalizację siedziby podmiotu.

Wysokość opłaty:

  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców),

  • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

29luty2020

Podmiot przywożący, wywożący, stosujący itd. substancje kontrolowane

Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do bazy BDS. 

Sprawozdania do Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) składa ten, kto:

  • przywozi SZWO lub FGC

  • wywozi SZWO lub FGC

  • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC

  • wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC

  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach

  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Sprawozdanie należy składać poprzez system BDS: https://dbbds.ichp.pl/

Formularz: brak.

29luty2020

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE

Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy.

Kopię zaświadczenia prowadzący zakład przekazuje marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 53 ust.11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Formularz obowiązujący za 2019 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000818

Formularz obowiązujący za 2019 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział "ZSEiE – zakład przetwarzania")

15marzec2020

Wprowadzający baterie i akumulatory

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający baterie i akumulatory publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku baterii i akumulatorów, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne (do 1 marca) lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego (do 15 marca), opłatę która wynosi 0,03 zł/kg masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów  w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 37, ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

Formularz obowiazujący za 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100310165

15marzec2020

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

Formularz obowiazujący za 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP: https://odpady-help.pl/uploads/document/pdf/85/D2018000252601.pdf

Formularz obowiazujący za 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ZSEiE – OPAKOWANIA)

 

 

 

15marzec2020

Prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową (tylko za 2019 rok)

Wniesienie opłaty recyklingowej pobranej w 2019 roku na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

 

Taki sposób uiszczania opłat dotyczy tylko opłaty recyklingowej pobranej w 2019 roku. Za rok 2020 oraz lata kolejne opłata powinna być uiszczana kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Podstawa prawna: art 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

 

15marzec2020

Sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorów

Przekazanie przez sprzedawcę detalicznego baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy oraz złożenie stosownego sprawozdania.

Przekazanie przez sprzedawcę detalicznego baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: Art. 56, ust. 1 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Formularz obowiazujący za 2019 r. i lata kolejne dostępny jest w serwisie ISAP:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000808

15marzec2020

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przedstawienie przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego marszałkowi województwa za poprzedni rok kalendarzowy zaświadczenia wydanego przez bank o utrzymywaniu przez nią na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej środków, o których mowa w art. 63 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wydanego przez gwaranta.

Podstawa prawna: art. 64 ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Formularz: brak.

15marzec2020

Wprowadzający sprzęt

Wpłacenie, przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 75  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Formularz - brak.

 

15marzec2020

Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; jednostki handlu objęte opłatą recyklingową za torby z tworzyw sztucznych; wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje), pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel (od 2019 r. włącznie)

Złożenie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i ogospodarowaniu do urzedu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdanie składane jest po raz pierwszy za 2019 r.

UWAGA WYJATEK! Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Podstawa prawna: art 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wzór: brak

15marzec2020

Wytwórca, zbierający i przetwarzający odpady; wytwórca komunalnych osadów ściekowych, prowadzący stację demontażu pojazdów, prowadzący strzępiarkę, zbierający ZSEiE, zakłada przetwarzania ZSEiE, prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z demontażu ZSEiE, zbierający zużyte baterie i akumulatory, zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów (od 2019 r. włącznie)

Złożenie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

UWAGA WYJATEK! Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie składane jest po raz pierwszy za 2019 r.

Podstawa prawna: art 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wzór: brak

15marzec2020

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 2019 r. włącznie)

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zobowiązana do złożenia sprawozdania o

1) wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, 2) masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu;

3) osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków oraz wysokości osiągniętego przychodu netto.

UWAGA WYJATEK! Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie składane jest do urzedu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdanie składane jest po raz pierwszy za 2019 r.

Podstawa prawna: art 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wzór: brak

31marzec2020

Prowadzący instalację posiadającą pozwolenie zintegrowane

PRTR - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przez prowadzącego instalację obejmującą, co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

Podstawa prawna: art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie składa się za pośrednictwem systemu PRTR: http://www.gios.gov.pl/polprtr/faces/index.jsp

Gotowe sprawozdanie złożone za pośrednictwem ww. systemu należy wydrukować i przesłać do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

Formularz dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091411154

 

31marzec2020

Podmiot korzystający ze środowiska

Wniesienie przez korzystających ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska  na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Formularz obowiazujący za 2019 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002443

Formularz obowiazujący za 2019 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: EMISJE)

30kwiecień2020

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych

Dokonanie rozliczenia zabezpieczenia finansowego przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wniesionego w poprzednim roku kalendarzowym, przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.