Baner eko soft 2023 bdo

Kalendarz specjalisty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15styczeń2018

RIPOK-i

Złożenie informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat:
- przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze roku poprzedniego,
- gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały poprzedni rok.

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

31styczeń2018

Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych w PSZOK odpadach komunalnych za 2017 r.

Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz obowiązujacy za 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy za 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

31styczeń2018

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za II półrocze 2017 r.

Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz obowiązujacy za II półrocze 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy za II półrocze 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

31styczeń2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za IV kwartał   2017 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy za IV kwartał 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy od IV kwartał 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

31styczeń2018

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przeprowadzenie przez podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

31styczeń2018

Prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Złożenie przez prowadzących zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podstawa prawna: art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Formularz: brak.

31styczeń2018

Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 
Dotyczy właściciela, zarządcy bądź użytkownika nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Adresat: urząd gminy (osoby fizyczne) lub urząd marszałkowski (osoby prawne)

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy

28luty2018

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 2017 r. włącznie)

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny.

Podstawa prawna: art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do chwili utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (rejestr BDO) należało stosować się przepisy dotyczczasowe na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach.

Od momentu utworzenia rejestru BDO tj. 24 stycznia 2018 r. ww. opłata została zastąpiona opłatą roczną za wpis do rejestru BDO.

28luty2018

Podmioty przywożące, wywożące, stosujące itd. substancje kontrolowane (klimatyzacja i chłodzenie)

Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). 

Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) składa ten, kto:

  • przywozi SZWO lub FGC,

  • wywozi SZWO lub FGC,

  • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC,

  • wywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzeń, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach,

  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Sprawozdanie należy składać poprzez system BDS: https://dbbds.ichp.pl/

Formularz: brak.

28luty2018

Wprowadzający baterie lub akumulatory (do 2017 r. włącznie)

Uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla wprowadzających baterie lub akumulatory.

Podstawa prawna: art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do chwili utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (rejestr BDO) należało stosować przepisy dotyczczasowe na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach.

Od momentu utworzenia rejestru BDO tj. 24 stycznia 2018 r. ww. opłata została zastąpiona opłatą roczną za wpis do rejestru BDO.

28luty2018

Podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy (emisje do powietrza)

Złożenie przez każdy podmiot korzystający ze środowiska raportu do KOBIZE za 2017 r.

Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Sprawozdanie należy składać poprzez system KOBIZE: https://krajowabaza.kobize.pl/

Formularz: brak.

15marzec2018

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów

Przedłożenie przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu, za poprzedni rok kalendarzowy.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 64, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

Formularz obowiązujacy za 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092231789

Formularz obowiązujacy za 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:  https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: BATERIE I AKUMULATORY)

15marzec2018

Zbierający ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zbierającego ZSEiE Głównemu Inspektorowi  Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku (do 2017 r. włącznie).

Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; art.  237, 237a, 237d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090810682

Formularz obowiązujący do 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: ZSEiE – zbierający)

15marzec2018

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, art. 237a, 237aa,  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie włącznie dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090810684/O/D20090684.pdf

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie recyklingu, ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku)

15marzec2018

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

15marzec2018

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Wpłacenie opłaty produktowej za 2018 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty.

Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz - brak.

15marzec2018

Zbierający zużyte baterie lub akumulatory

Przedłożenie przez zbierającego zużyte baterie lub akumulatory sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawarta umowę, za poprzedni rok kalendarzowy.

Adresat: marszałek województwa.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiazujący w 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092231788

Formularz obowiazujący w 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: BATERIE i AKUMULATORY).

15marzec2018

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

Złożenie przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok kalendarzowy.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 76, ust. 1 i art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiazujący w 2018 r.  dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102491674

Formularz obowiazujący w 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: http://https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

15marzec2018

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania i produkty w opakowaniach, organizacje odzysku opakowań

Przedłożenie "Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi" za 2017 r. w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Adresat: marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa

Podstawa prawna: art. 237b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący za 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002526

Formularz obowiązujący za 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: OPAKOWANIA)

15marzec2018

Posiadacz odpadów (wytwórca, zbierający, przetwarzający)

Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 76, ust. 1 i art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiazujący do 2018 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102491674

Formularz obowiazujący do 2018 r. włącznie w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

15marzec2018

Prowadzący stację demontażu

Przekazanie przez prowadzącego stację demontażu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana jest opłata na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Podstawa prawna: art. 30. ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102251471

Formularz obowiązujący do 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: POJAZDY)

15marzec2018

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zakład przetwarzania ZSEiE Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku (do 2017 r.  włącznie).

Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, art. 75, ust. 2, pkt 1 i 7, art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090810683

Formularz obowiązujący do 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ZSEiE – zakład przetwarzania)

 

15marzec2018

Wprowadzający pojazdy na rynek

Złożenie przez wprowadzającego pojazdy rocznego sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Podstawa prawna: art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Formularz obowiazujący dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081621009

31marzec2018

Wprowadzający pojazdy na rynek

Wprowadzający pojazdy, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów w roku kalendarzowym, jest zobowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

30kwiecień2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za I kwartał      2018 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy za I kwartał 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy za I kwartał 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

Newsletter