Top komunalne bdo styczen 2021

Kalendarz specjalisty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15styczeń2018

RIPOK-i

Złożenie informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat:
- przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze roku poprzedniego,
- gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały poprzedni rok.

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

31styczeń2018

Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych w PSZOK odpadach komunalnych za 2017 r.

Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz obowiązujacy za 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy za 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

31styczeń2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za IV kwartał   2017 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy za IV kwartał 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy od IV kwartał 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

31styczeń2018

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przeprowadzenie przez podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

31styczeń2018

Prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Złożenie przez prowadzących zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podstawa prawna: art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Formularz: brak.

31styczeń2018

Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania 
Dotyczy właściciela, zarządcy bądź użytkownika nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Adresat: urząd gminy (osoby fizyczne) lub urząd marszałkowski (osoby prawne)

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Formularz dostępny jest pod adresem: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy

31styczeń2018

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za II półrocze 2017 r.

Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz obowiązujacy za II półrocze 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy za II półrocze 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

28luty2018

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 2017 r. włącznie)

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny.

Podstawa prawna: art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do chwili utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (rejestr BDO) należało stosować się przepisy dotyczczasowe na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach.

Od momentu utworzenia rejestru BDO tj. 24 stycznia 2018 r. ww. opłata została zastąpiona opłatą roczną za wpis do rejestru BDO.

28luty2018

Podmioty przywożące, wywożące, stosujące itd. substancje kontrolowane (klimatyzacja i chłodzenie)

Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do Bazy Danych Sprawozdań (BDS). 

Sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) składa ten, kto:

  • przywozi SZWO lub FGC,

  • wywozi SZWO lub FGC,

  • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające SZWO lub FGC,

  • wywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzeń, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC,

  • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach,

  • prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.

Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Sprawozdanie należy składać poprzez system BDS: https://dbbds.ichp.pl/

Formularz: brak.

28luty2018

Podmioty korzystające ze środowiska w sposób gospodarczy (emisje do powietrza)

Złożenie przez każdy podmiot korzystający ze środowiska raportu do KOBIZE za 2017 r.

Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczy emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Sprawozdanie należy składać poprzez system KOBIZE: https://krajowabaza.kobize.pl/

Formularz: brak.

28luty2018

Wprowadzający baterie lub akumulatory (do 2017 r. włącznie)

Uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla wprowadzających baterie lub akumulatory.

Podstawa prawna: art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Do chwili utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (rejestr BDO) należało stosować przepisy dotyczczasowe na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach.

Od momentu utworzenia rejestru BDO tj. 24 stycznia 2018 r. ww. opłata została zastąpiona opłatą roczną za wpis do rejestru BDO.

15marzec2018

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów

Przedłożenie przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu, za poprzedni rok kalendarzowy.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 64, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

Formularz obowiązujacy za 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092231789

Formularz obowiązujacy za 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:  https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: BATERIE I AKUMULATORY)

15marzec2018

Zbierający ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zbierającego ZSEiE Głównemu Inspektorowi  Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku (do 2017 r. włącznie).

Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; art.  237, 237a, 237d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090810682

Formularz obowiązujący do 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: ZSEiE – zbierający)

15marzec2018

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

Podstawa prawna: art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, art. 237a, 237aa,  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie włącznie dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090810684/O/D20090684.pdf

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie recyklingu, ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku)

15marzec2018

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

15marzec2018

Wprowadzający produkty w opakowaniach

Wpłacenie opłaty produktowej za 2018 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty.

Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz - brak.

15marzec2018

Zbierający zużyte baterie lub akumulatory

Przedłożenie przez zbierającego zużyte baterie lub akumulatory sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawarta umowę, za poprzedni rok kalendarzowy.

Adresat: marszałek województwa.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiazujący w 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092231788

Formularz obowiazujący w 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: BATERIE i AKUMULATORY).

15marzec2018

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych

Złożenie przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok kalendarzowy.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 76, ust. 1 i art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiazujący w 2018 r.  dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102491674

Formularz obowiazujący w 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: http://https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

15marzec2018

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania i produkty w opakowaniach, organizacje odzysku opakowań

Przedłożenie "Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi" za 2017 r. w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Adresat: marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa

Podstawa prawna: art. 237b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący za 2017 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002526

Formularz obowiązujący za 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: OPAKOWANIA)

15marzec2018

Posiadacz odpadów (wytwórca, zbierający, przetwarzający)

Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

Podstawa prawna: art. 76, ust. 1 i art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiazujący do 2018 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102491674

Formularz obowiazujący do 2018 r. włącznie w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

15marzec2018

Prowadzący stację demontażu

Przekazanie przez prowadzącego stację demontażu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Za 2019 r. oraz lata kolejne, powyższe sprawozdanie zostało zastąpione Rocznym sprawozdaniem o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (art. 75 ustawy o odpadach) składanym za pośrednictwem BDO.

W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji jest uiszczana jest opłata na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Podstawa prawna: art. 30. ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20102251471

Formularz obowiązujący do 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: POJAZDY)

15marzec2018

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zakład przetwarzania ZSEiE Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku (do 2017 r.  włącznie).

Podstawa prawna: art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, art. 75, ust. 2, pkt 1 i 7, art. 237, 237a, 237aa ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Formularz obowiązujący do 2017 r. włącznie dostępny jest w serwisie ISAP:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090810683

Formularz obowiązujący do 2017 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ZSEiE – zakład przetwarzania)

 

15marzec2018

Wprowadzający pojazdy na rynek

Złożenie przez wprowadzającego pojazdy rocznego sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Podstawa prawna: art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Formularz obowiazujący dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081621009

31marzec2018

Wprowadzający pojazdy na rynek

Wprowadzający pojazdy, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów w roku kalendarzowym, jest zobowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

30kwiecień2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za I kwartał      2018 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy za I kwartał 2018 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy za I kwartał 2018 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

Newsletter