Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Kalendarz specjalisty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15marzec2022

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przedstawienie przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego marszałkowi województwa za 2021 r. zaświadczenia wydanego przez bank o utrzymywaniu przez nią na odrębnym rachunku bankowym lub w formie lokaty terminowej środków, o których mowa w art. 63 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, albo dokumentu potwierdzającego wysokość gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, wydanego przez gwaranta.

Podstawa prawna: art. 64 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Formularz: brak.

15marzec2022

Wprowadzający baterie i akumulatory.

Złożenie wniosku o zwolnienie z realizacji m.in. obowiązku osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przez:

- wprowadzającego, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg;

- wprowadzającego, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Zwolnienie jest traktowane jako pomoc de minimis.

W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć marszałkowi województwa:

- zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis,

- informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dokumenty powinny być przesyłane za pośrednictwem rejestru BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Podstawa prawna: art. 4a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

31marzec2022

Wprowadzający produkty (np. oleje, opony)

Wpłacenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających produkty (np. oleje, opony) na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez nich na terytorium kraju.

Opłata jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 16 z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Formularz - brak.

31marzec2022

Wprowadzający pojazdy na rynek

Wprowadzający pojazdy, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów w roku kalendarzowym, jest zobowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

31marzec2022

Podmioty korzystające ze środowiska

Wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty powodujące emisję znieszczyszczeń do powietrza oraz składujace odpady na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: art. 285 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Formularz dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002443

Formularz w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział: EMISJE)

31marzec2022

Prowadzący instalację posiadającą pozwolenie zintegrowane

PRTR - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przez prowadzących instalacje obejmujące, co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

Podstawa prawna: art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Sprawozdanie składa się za pośrednictwem systemu PRTR: http://www.gios.gov.pl/polprtr/faces/index.jsp

Gotowe sprawozdanie złożone za pośrednictwem ww. systemu należy wydrukować i przesłać do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (w przypadku braku podpisu elektronicznego).

Formularz dostępny jest w serwisie ISAP: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000455

 

15kwiecień2022

Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Wniesienie opłaty recyklingowej za I kwartał 2022 r. na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Opłata powinna być uiszczana kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Podstawa prawna: art 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

30kwiecień2022

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za I kwartał 2022 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

30kwiecień2022

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał 2022 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za I kwartał 2022 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

30kwiecień2022

Prowadzący recykling odpadów opakowaniowych, eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Przedsiębiorcy:

  • prowadzący recykling  odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i posiadają decyzję w zakresie przetwarania odpadów pozwalającą na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg

- są zobowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego.

Audyt przeprowadza się do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Audyt jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, który:

  • przedsiębiorcy dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu;
  • wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności audytowanego podmiotu, uwierzytelnioną kopię sprawozdaniaz przeprowadzonego audytu;
  • marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdaniaz przeprowadzonego audytu.

Podstawa prawna: art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zakres raportu: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz.U. 2019 poz. 542 t.j.)

30kwiecień2022

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE

Przeprowadzenie w terminie do 30 kwietnia rocznego audytu zewnętrznego w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakładzie przetwarzania ZSEiE. Audyt jest zlecany przez te podmioty akredytowanemu weryfikatorowi środowiskowemu.

Audytor przekazuje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącemu zakład przetwarzania sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wraz z dokumentacją audytu.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przekazują właściwemu WIOŚ oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 15 maja.

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

15lipiec2022

Instalacje komunalne (dawniej RIPOK)

Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych (dawniej RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 lipca za I półrocze 2022 r.
 

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

15lipiec2022

Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Wniesienie opłaty recyklingowej za II kwartał 2022 r. na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Opłata powinna być uiszczana kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Podstawa prawna: art 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

30lipiec2022

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał 2022 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za II kwartał 2022 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

31lipiec2022

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

15październik2022

Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Wniesienie opłaty recyklingowej za III kwartał 2022 r. na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Opłata powinna być uiszczana kwartalnie w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Podstawa prawna: art 40c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

30październik2022

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał 2022 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za III kwartał 2022 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

 

 

31październik2022

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za III kwartał 2022 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Newsletter