Kalendarz specjalisty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

31marzec2020

Wprowadzający pojazdy na rynek

Wprowadzający pojazdy, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów w roku kalendarzowym, jest zobowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci.

Opłata za brak sieci jest wpłacana na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

15kwiecień2020

Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Wniesienie opłaty recyklingowej, pobranej w I kwartale 2020 r., przez prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego na rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Podstawa prawna: art 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

30kwiecień2020

Prowadzący recykling lub odzysk odpadów opakowaniowych, eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Przedsiębiorcy:

  • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz dokumenty DPR i posiadają decyzję w zakresie przetwarania odpadów pozwalającą na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg,
  • eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg

- są zobowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego.

Audyt przeprowadza się do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Audyt jest przeprowadzany przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, który:

  • przedsiębiorcy dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu;
  • wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności audytowanego podmiotu, uwierzytelnioną kopię sprawozdaniaz przeprowadzonego audytu;
  • marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdaniaz przeprowadzonego audytu.

Podstawa prawna: art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zakres raportu: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (Dz.U. 2019 poz. 542 t.j.)

30kwiecień2020

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał 2020 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za I kwartał 2020 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

 

30kwiecień2020

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przeprowadzenie w terminie do 30 kwietnia rocznego audytu zewnętrznego w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w zakładzie przetwarzania ZSEiE. Audyt jest zlecany przez te podmioty akredytowanemu weryfikatorowi środowiskowemu.

Audytor przekazuje organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącemu zakład przetwarzania sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wraz z dokumentacją audytu.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przekazują właściwemu WIOŚ oraz marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię sprawozdania z przeprowadzonego audytu niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia 15 maja.

Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

30kwiecień2020

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za I kwartał      2020 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy za I kwartał 2020 r. dostępny jest w serwisie ISAP: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000934

Formularz obowiązujacy od I kwartał 2020 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

30czerwiec2020

Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; jednostki handlu objęte opłatą recyklingową za torby z tworzyw sztucznych; wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje), pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel

Złożenie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Termin składania sprawozdania - wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) w zwiazku z art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wzór: brak

30czerwiec2020

Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019 poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sparwozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 2 ustwy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) w związku z art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wzór: brak

30czerwiec2020

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2019

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 2 ustwy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) w związku z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wzór: brak.

30czerwiec2020

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązane do złożenia sprawozdania o:

1) wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy,

2) masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu;

3) osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków oraz wysokości osiągniętego przychodu netto.

Termin składania sprawozdania - wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie składane jest do urzedu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdanie składane jest po raz pierwszy za 2019 r.

Podstawa prawna: art 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) w zwiazku z art. 74a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wzór: brak

30czerwiec2020

Wytwórca, zbierający i przetwarzający odpady; wytwórca komunalnych osadów ściekowych, prowadzący stację demontażu pojazdów, prowadzący strzępiarkę, zbierający ZSEiE, zakłada przetwarzania ZSEiE, prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z demontażu ZSEiE, zbierający zużyte baterie i akumulatory, zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów

Złożenie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Termin składania sprawozdania - wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) w związku z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wzór: brak

30czerwiec2020

Podmioty zbierające odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmioty zbierające odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2019. 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) w związku z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wzór: brak

15lipiec2020

Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Wniesienie opłaty recyklingowej, pobranej w II kwartale 2020 r., przez prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego na rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Podstawa prawna: art 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

15lipiec2020

Instalacje komunalne (dawniej RIPOK)

Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych (dawniej RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 lipca za I półrocze 2020 r.
 

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak.

30lipiec2020

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał 2020 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za II kwartał 2020 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

 

 

 

31lipiec2020

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za II kwartał      2020 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy za II kwartał 2020 r. dostępny jest w serwisie ISAP : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001627

Formularz obowiązujacy od II kwartał 2020 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

15październik2020

Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową

Wniesienie opłaty recyklingowej, pobranej w III kwartale 2020 r., przez prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego na rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej.

Podstawa prawna: art 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Formularz: brak.

30październik2020

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał 2020 r.
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za III kwartał 2020 r.
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze dostępne są pod adresem: https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

Formularze w wersji edytowalnej dostępne są pod adresem: http://odpady-help.pl/documents (Dział: WODA I ŚCIEKI) 

 

 

31październik2020

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości za III kwartał      2020 r.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Formularz obowiązujacy za III kwartał 2020 r. dostępny jest w serwisie ISAP : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001627

Formularz obowiązujacy od III kwartał 2020 r. w wersji edytowalnej dostępny jest pod adresem:: https://odpady-help.pl/formularze (Dział: ODPADY)

Newsletter