Kalendarz specjalisty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

30kwiecień2020

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za I kwartał
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze: http://odpady-help.pl/documents (dział Woda i ścieki)

 

30kwiecień2020

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: Art. 92 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

30kwiecień2020

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: Art. 9o – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz sprawozdania dostępny jest pod adresem: https://odpady-help.pl/formularze  (Dział "Odpady")

30czerwiec2020

Wytwórca, zbierający i przetwarzający odpady; wytwórca komunalnych osadów ściekowych, prowadzący stację demontażu pojazdów, prowadzący strzępiarkę, zbierający ZSEiE, zakłada przetwarzania ZSEiE, prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z demontażu ZSEiE, zbierający zużyte baterie i akumulatory, zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów (za rok 2019)

Złożenie Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 do urzędu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Termin składania sprawozdania wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sparwozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 1 ustwy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Wzór: brak

30czerwiec2020

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) (za rok 2019)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sparwozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 2 ustwy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Wzór: brak

30czerwiec2020

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (za rok 2019)

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2019

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sparwozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

 

 

 
 

Podstawa prawna: art. 2 ustwy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Wzór: brak.

30czerwiec2020

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 2019 r. włącznie)

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zobowiązana do złożenia sprawozdania o

1) wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, 2) masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania, masie zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku oraz unieszkodliwianiu, z podziałem na grupy sprzętu;

3) osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) przeprowadzonych przez nią publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na ten cel lub wysokości należnych środków oraz wysokości osiągniętego przychodu netto.

UWAGA WYJATEK ! Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150). 

Sprawozdanie składane jest do urzedu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sprawozdanie składane jest po raz pierwszy za 2019 r.

30czerwiec2020

Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; jednostki handlu objęte opłatą recyklingową za torby z tworzyw sztucznych; wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje), pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowany przedstawiciel (za 2019 rok).

Złożenie Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i ogospodarowaniu za rok 2019 do urzedu marszałkowskiego za pośrednictwem bazy BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Termin składania sprawozdania wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sparwozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

 

Podstawa prawna: art 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Wzór: brak

30czerwiec2020

Podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (za rok 2019)

Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok 2019. 

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie wyjątkowo do 30 czerwca 2020 r. zgodnie z ustwą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Sprawozdanie za rok 2019 należy złożyć poprzez BDO: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Sparwozdania w tym zakresie za kolejne lata powinny być składane w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 2 ustwy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150).

Wzór: brak

15lipiec2020

Instalacja komunalna (dawniej RIPOK)

Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacji komunalnej (dawniej RIPOK) lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym instalacja ma zawartą umowę – do 15 lipca za I półrocze danego roku.
 

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formularz: brak narzuconego formularza.

30lipiec2020

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za II kwartał
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze: http://odpady-help.pl/documents (dział Woda i ścieki)

 

30październik2020

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za III kwartał
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze: http://odpady-help.pl/documents (dział Woda i ścieki) lub https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/zalatw-sprawe/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

 

 

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.