Baner eko soft 2023 bdo

Zasady prawidłowej ewidencji odpadów [arch.]

[Uwaga! Porada ma charakter archiwalny. Aktualne porady znajdują się w innych kategoriach działu: Praktyczne porady]

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nakłada na posiadaczy odpadów obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

 

Art. 36, ust. 1 Posiadacz odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

 

Zgodnie z definicjami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

Art. 3, ust. 3 p. 13. posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach ewidencje prowadzi się za pomocą:

  • kart ewidencji odpadów:

-  karty ewidencji dpadu,

-  karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

-  karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

-  karty ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Karty prowadzi sie dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,

  • karty przekazania odpadu

Posiadacz odpadów przekazujący odpady na składowisko oraz zarządzający składowiskiem odpadów obowiązani są prowadzić ewidencję dodatkowo przy użyciu:

1) podstawowej charakterystyki odpadów;

2) wyników testów zgodności.

 

Uwaga !! – od początku roku 2011 obowiązują nowe wzory dokumentów

Wzory dokumentów do ewidencji określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)

 

Zasady ewidencji:

  • Ewidencję, można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego.

  • Prowadzący wyłącznie transport odpadów prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu

  • Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad.

  • Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi.

  • Kartę przekazania odpadu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – po jednym dla każdego z posiadaczy, oraz dla transportujących odpady – sporządza posiadacz odpadów, który  przekazuje odpady.

  • Dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

  • Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego transport odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

 

Posiadacz odpadów i prowadzący transport odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

 

Inne przydatne porady:

Kary za brak wpisu do rejestru BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter