Baner eko soft 2023 bdo

Odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. firmy, lokale handlowe, gastronomiczne, hotele, szpitale, akademiki, ogródki działkowe, targowiska, biura, itp.) zgodnie z ww. ustawą Rada Gminy decyduje o sposobie odbioru odpadów komunalnych.

W zależności od przyjętego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach nieruchomości niezamieszkałe mogły zostać objęte systemem lub wyłączone z systemu:

  • W gminach, w których nieruchomości niezamieszkałe zostały objęte systemem, koszty odbioru odpadów komunalnych zależą od złożonej do urzędu gminy deklaracji (analogicznej, jaką składają mieszańcy dla odpadów komunalnych powstających w domach). W takiej sytuacji odpady komunalne odbiera wyznaczona przez gminę firma zgodnie z narzuconym harmonogramem. Dodatkowo przy wypełnianiu deklaracji należy podjąć decyzję o wyborze sposobu zbierania odpadów (selektywnie lub nieselektywnie) oraz ilości i wielkości pojemników. Od tej decyzji zależeć będzie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • W gminach, w których nieruchomości niezamieszkałe nie zostały objęte systemem, ich właściciele muszą samodzielnie podpisać umowę z wybraną firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych tj. co najmniej wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zależą od podpisanej umowy z wybranym odbiorcą, przy czym minimalna częstotliwość odbioru wskazana jest w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy. Umowa ta musi mieć charakter pisemny pod rygorem nieważności.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości niezamieszkałej powinien  zweryfikować na jakich zasadach odbywa się gospodarowanie odpadami w gminie, w której prowadzi działalność. Na złożenie pierwszej deklaracji przedsiębiorca ma 14 dni od momentu powstania na nieruchomości odpadów komunalnych oraz 14 dni na złożenie korekty deklaracji, w przypadku zmiany danych. Każda gmina udostępnia informacje dotyczące m.in. odbioru odpadów komunalnych, wypełniania deklaracji na swoich stronach internetowych.

Wytwórcy odpadów komunalnych zwolnieni są z obowiązku prowadzenia dla nich ewidencji (nie trzeba wystawiać karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadów oraz uwzględniać ich w zbiorczym zestawieniu o odpadach przekazywanym do urzędu marszałkowskiego).

W deklaracji nie uwzględniamy odpadów opakowaniowych (makulatury, tworzyw sztucznych itp.) pochodzących z bieżącej działalności firmy, sklepu, magazynu. Nie stanowią one bowiem odpadów komunalnych. Natomiast odpady opakowaniowe pozostawione przez pracowników i klientów traktujemy jako komunalne.

Szczegóły dotyczące klasyfikacji odpadów komunalnych przedstawiono w poradzie "Co jest odpadem komunalnym w firmie?" dostępnej pod adresem: http://odpady-help.pl/manuals/co-jest-odpadem-komunalnym-w-firmie

 

Kontrola przestrzegania przepisów

Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy. Wyznaczeni przedstawiciele urzędu gminy (lub związku międzygminnego) mają prawo do przeprowadzenia kontroli sposobu gromadzenia odpadów komunalnych na danej nieruchomości oraz mogą zażądać wglądu do potwierdzeń uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz umowy z podmiotem odbierającym odpady komunale (o ile była wymagana).

Złożona deklaracja jest podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku jej niezłożenia samorząd, w drodze decyzji, może wyliczyć stawkę samodzielnie biorąc pod uwagę m.in. średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Inne przydatne porady: 

PSZOK i stacja przeładunkowa – omówienie wymaganych decyzji administracyjnych

Co jest odpadem komunalnym w firmie?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter