Baner eko soft 2023 bdo

Co jest odpadem komunalnym w firmie? [arch.]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 21 z późn. zm.), odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, których charakter i skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów sklasyfikowane są w grupie 20.

 

Przykłady odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie

W przypadku klasyfikacji odpadów komunalnych istotna jest, weryfikacja konkretnego przypadku, szczególnie pod kątem podobieństwa charakteru danego odpadu.

Do odpadów komunalnych wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zaliczamy te, które powstają w związku z bytowaniem pracowników (zaspokajanie potrzeb bytowych) np. kubki po napojach, opakowania po jedzeniu. Odpadem komunalnym nie będą natomiast odpady z produkcji żywności czy napojów jak np. uszkodzone butelki, pozostałości z przerobu owoców.

Według interpretacji większości organów administracji publicznej odpady pochodzące z niszczarek, niewielkie ilości makulatury biurowej oraz opady powstające w wyniku sprzątania budynków (np. zmiotki itp.) klasyfikuje się jako odpady komunalne. Natomiast opakowania po materiałach biurowych, sprzętach biurowych, czy opakowania zbiorcze po środkach stosowanych do utrzymania czystości (kartony, folie z tworzyw sztucznych itp.) powinno się klasyfikować jako odpady inne niż komunalne zaliczane wg katalogu odpadów do podgrupy    15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi), ponieważ nie powstają w związku z zaspokajaniem potrzeb bytowych pracowników. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielenie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.

 

Postępowanie z odpadami komunalnymi

Gminy lub związki międzygminne mają prawo decydować, czy obejmują tzw. systemem odbioru odpadów komunalnych nieruchomości niezamieszkałe czyli m.in. firmy, szkoły, hotele itp. W zależności od przyjętego w gminie systemu:

  • jeżeli nieruchomość niezamieszkała została objęta systemem przedsiębiorca składa do urzędu gminy pisemną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określa sposób gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny), ilość i pojemność pojemników oraz częstotliwość ich odbioru,

  • jeśli nieruchomość niezamieszkała nie została objęta systemem, przedsiębiorca musi samodzielnie podpisać umowę z wybraną przez siebie firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych (wpis do działalności regulowanej danej gminy).

Szczegółowe informacje na temat postępowania z odpadami komunalnymi w ww. przypadkach przedstawiono w poradzie "Odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych" dostępnej pod adresem: http://odpady-help.pl/manuals/odbior-odpadow-komunalnych-od-nieruchomosci-niezamieszkalych

 

Czy należy prowadzić ewidencję odpadów komunalnych?

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych. Oznacza to, że dla wytwarzanych odpadów komunalnych nie trzeba wystawiać karty przekazania odpadu ani karty ewidencji odpadów, a ich ilości nie należy uwzględniać w zestawieniu zbiorczym o odpadach do urzędu marszałkowskiego. Nie zwalnia to jednak wytwórcy odpadów komunalnych z ponoszenia za nieodpowiedzialności do momentu przekazania odpadów uprawnionemu podmiotowi.

 

Nowe zasady segregacji

1 lipca 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Począwszy od 1 lipca 2017 roku w poszczególnych gminach są stopniowo wprowadzane i ujednolicane zasady segregacji odpadów komunalnych. Mieszkańcy i podmioty, którzy zdecydowali się na segregowanie odpadów komunalnych będą zobowiązani gromadzić odpady komunalne w minimum 5 frakcjach:

  • odpady z papieru i tektury w pojemniku lub worku o kolorze niebieskim z napisem „Papier”,

  • odpady ze szkła w pojemniku lub worku o kolorze zielonym z napisem „Szkło” (dopuszczono zbieranie osobno odpadów szkła bezbarwnego w pojemnikach lub workach koloru białego z napisem „Szkło bezbarwne”, oraz szkła kolorowego w pojemnikach lub workach koloru zielonego z napisem „Szkło kolorowe”),

  • odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych w pojemniku lub worku o kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w pojemniku lub worku o kolorze brązowym z napisem „Bio”,

  • odpady pozostałe tzw. zmieszane odpady komunalne – dla tych odpadów nie określono koloru pojemnika lub worka ani opisu.

Do 31 grudnia 2017 roku pojemniki na ww. odpady powinny zostać oznaczone odpowiednimi napisami. W pozostałym zakresie (m.in. kolorystyki) pojemniki powinny zostać dostosowane do wymogów rozporządzenia w ciągu 5 lat od jego wejścia w życie.

Rozporządzenie nie narzuca obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Po 1 lipca 2017 r. nadal można gromadzić odpady w sposób nieselektywny, jeśli taką formę zbierania odpadów zadeklarowano.

 

Inne przydatne porady: 

PSZOK i stacja przeładunkowa – omówienie wymaganych decyzji administracyjnych

Odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter