Baner eko soft 2023 bdo

PSZOK i stacja przeładunkowa – omówienie wymaganych decyzji administracyjnych

Zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK

PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z nazwą stanowi miejsce zbierania odpadów. Prowadzenie takiej działalności uregulowane jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej UoO). Zgodnie z art. 41 UoO zbieranie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Wyjątkiem od tego wymogu jest jedynie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Taki PSZOK nie musi posiadać zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 45 ust 1, p. 11 UoO. Oznacza to, że każdy inny podmiot prowadzący PSZOK musi uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów.

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie w przypadku PSZOK-u może wiązać się z pewnymi trudnościami. Przede wszystkim:

  • nie można uzyskać zezwolenia na zbieranie odpadów dla terenu, do którego podmiot nie posiada tytułu prawnego;

  • minimalny (ustawowy) i bardzo optymistyczny czas trwania procedury wydania zezwolenia – 1 miesiąc.

Jest to istotne głównie dla PSZOK-ów prowadzonych lub lokalizowanych na terenie nienależącym do potencjalnego prowadzącego. Jeśli gmina organizuje przetarg na prowadzanie PSZOK na wyznaczonym terenie, to potencjalny prowadzący uzyska tytuł prawny do tego terenu (dzierżawa, użyczenie, najem itp.) dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z gminą. Oznacza to, że nie może on ubiegać się o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przed zakończeniem procedury przetargowej. W takiej sytuacji rozpoczęcie zbierania odpadów na PSZOK nie może nastąpić niezwłocznie po wybraniu prowadzącego, ponieważ najpierw musi on uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów, co zwykle trwa 1-2 miesiące lub dłużej.

 

Decyzja środowiskowa dla PSZOK

Oprócz zezwolenia na zbieranie odpadów, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny wymóg tj. konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pot. decyzja środowiskowa, DUŚ) dla nowo tworzonego PSZOKu lub istotnie zmienianego. Wymóg uzyskania decyzji środowiskowej, przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1405) – art. 72 ust. 1 p. 21).

PSZOK, aby spełnić minimalne wymagania ustawowe powinien być także punktem zbierania złomu (pochodzącego z odpadów komunalnych). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. 2016, poz. 71) przedsięwzięcie tego typu kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które przed uzyskaniem decyzji środowiskowej wymaga przygotowania tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), będącej załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji.

W przypadku, gdy podmiot wnioskuje o drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie (np. kontynuacja działalności istniejącego już PSZOK-u) uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest wymagane – art. 72a ust. 2a. ww. ustawy:

„2a.  Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 21 (zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów), nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub

2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.”

Należy podkreślić, że PSZOK-i prowadzone przez gminy, które są zwolnione z uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, nie podlegają także pod wymóg uzyskania decyzji środowiskowej z tytułu zbierania złomu metali.

 

Decyzje administracyjne dla stacji przeładunkowej

Analogiczne zezwolenie na zbieranie odpadów należy uzyskać w celu prowadzenia stacji przeładunkowej odpadów.

Działalność stacji przeładunkowej mieści się w definicji zbierania odpadów, zgodnie z którą pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. W praktyce odpady są magazynowane na terenie stacji przeładunkowych tymczasowo, w odpowiednio przystosowanych miejscach magazynowych. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów są one przekazywane do instalacji do przetwarzania lub innych odbiorców.

Część podmiotów prowadzących stacje przeładunkowe sugeruje się komunikatem z dn. 12.02.2015 r. Ministerstwa Środowiska w sprawie funkcjonowania stacji przeładunkowych zmieszanych odpadów komunalnych w kontekście przepisów znowelizowanych ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którym: „w przypadku, gdy przeładowanie odpadów komunalnych z jednego środka transportu na drugi (…) prowadzone jest w celu racjonalizacji kosztów gospodarki odpadami należy uznać, że prowadzone jest w ramach transportu odpadów.” Na tej podstawie nie wnioskują oni o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów a działalność prowadzą wyłącznie na podstawie zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów.

Niestety w większości przypadków przeładowywanie bezpośrednio z „samochodu do samochodu” odbywa się w stacji przeładunkowej wyłącznie w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01), natomiast pozostałe odpady, które trafiają do stacji przeładunkowej kierowane są do boksów lub kontenerów czy pojemników magazynowych, a dopiero po zebraniu większej ilości przekazywane do kolejnych odpadów. Taka działalność stanowi już zbieranie odpadów (gromadzenie przed transportem) i wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Jeśli zamierzamy zbierać złom dla nowo tworzonej stacji przeładunkowej musimy najpierw uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pot. decyzja środowiskowa, DUŚ).

 

Inne przydatne porady

Co jest opdadem komunalnym w firmie? 

Odbiór odpadów komunalnych od nieruchomośi niezamieszkałych

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter