Baner eko soft 2023 bdo

Czy firmy remontowo-budowlane wymagają wpisu do rejestru BDO?

Data aktualizacji: 27.04.2020 r.

Zgodnie z definicją wytwórcy odpadów (art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

Poniżej przedstawiono przykłady odpadów wytwarzanych przez firmy remontowo-budowlane wraz z limitami wagowymi, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

 • 17 01 01 -  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 02 - gruz ceglany - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, np. płytki ceramiczne - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - do 10 Mg(tona)/rok,
 • 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - do 5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, np. opakowania po farbach, klejach, środkach odkażających) - do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, np. kartony, papierowe opakowania  po materiałach budowlanych– do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, np. folie, plastikowe opakowania po materiałach budowlanych – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 07 - opakowania ze szkła – do 0,5 Mg(tona)/rok,
 • 15 01 04 - opakowania z metali – do 1 Mg(tona)/rok),
 • 15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, np. rękawiczki, ręczniki jednorazowe, szmatki, ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi – do 0,2 Mg(tona)/rok,
 • 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, np.  zużyte komputery, myszki, klawiatury, drukarki, tonery do drukarek, narzędzia typu wkrętaki, wiertarki – do 0,1 Mg(tona)/rok.

To tylko oczywiście przykłady i każda działalność może wytwarzać inne odpady w zależności od swojej specjalizacji. Podane limity wagowe oraz szczegółowe informacje nt. rodzajów  i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531). Jeśli w związku z prowadzoną działalnością powstają odpady inne niż uwzględnione w rozporządzeniu lub w ilościach przekraczających dopuszczalne limity wówczas należy uzyskać wpis do rejestru BDO w dziale XII.

 

Inne przydatne porady:

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru BDO

Kary za brak wpisu do BDO

Zwolnienia z ewidencji odpadów

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Newsletter