Ekosoft ewidencja odpadow bdo

eNeN

Liczba postów: 5

Od: 28.11.2019

07 styczeń 2020 o 10:55

Witam
Jak powinno brzmieć pełnomocnictwo dla użytkownika głównego (który będzie: nadawał uprawnienia, aktualizował wnioski, składał sprawozdania - czyli robił to, co dotychczas podpisywały osoby z KRS) oraz dla użytkownika podrzędnego? Szukam jakiegoś paragrafu z Ustawy o Odpadach, którym mogę się podeprzeć i nic nie umiem znaleźć...

F4odpowiedz

Gość

07 styczeń 2020 o 12:14

Treść pełnomocnictwa to jest wasza wewnętrzna sprawa, ustawa o tym nic nie mówi.

F4odpowiedz

Gość

07 styczeń 2020 o 12:53

A właśnie że nie do końca. Dotychczas pod sprawozdaniami lub wnioskami aktualizacyjnymi podpisywał się Prezes. Na szkoleniu padło, że - wysyłając wniosek aktualizacyjny  lub sprawozdanie - należy przesłać w wersji PAPIEROWEJ do Urzędu Marszałkowskiego pełnomocnictwo dla osoby, z której konta został wygenerowany wniosek, żeby zachować "ważność" podpisu. Bo zalogować się do Bazy może praktycznie każdy. 
Dlatego szukam jakiegoś wzoru, co należałoby ująć, żeby urząd nie piętrzył trudności.

F4odpowiedz

Gość

07 styczeń 2020 o 14:21

Poważna sprawa z tym pełnomocnictwem. W przypadku osoby prawnej zastosowanie  miał będzie art 38 kodeksu cywilnego.

F4odpowiedz

Gość

07 styczeń 2020 o 15:26

jest na stronie BDO wzór pełnomocnictwa, po zalogowaniu profilem zaufanym przy składaniu wniosku o rejestrację

F4odpowiedz

Gość

07 styczeń 2020 o 21:11

Teraz się obudzili że administratorem głownym może byc każdy , nie tylko osoba z KRS. Kazdy kto ma profil zaufany o dane do logowany w BDo oczywiście, np. ja jestem administratorem w 20 firmach i teraz mam dosyłac pełnomocnictwa potwierdzone podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym? To na mnie przesiesiono te obowiązki żeby prezesi nie musieli nic autoryzować profilami (większośc z nim takowego nawet nie posiada) a teraz będę wszytsko odkręcać? 

Przy składaniu nowego wniosku o rejestrację ok, rozumiem, choć tez nie do końca pojmuję czemu chca ode mnie pełnomocnictwo potwierdzone PZ?

F4odpowiedz

Gość

08 styczeń 2020 o 06:57

Czy firmy budowlane powinny jako miejsce prowadzenia działalności umieścić każdy adres aktualnej budowy? Czy wystarczy że podczas tworzenia kpo wybierzemy siedzibę a później gminę gdzie wytwarzane są odpady? 

F4odpowiedz

Gość

08 styczeń 2020 o 08:54

Gość napisał:

jest na stronie BDO wzór pełnomocnictwa, po zalogowaniu profilem zaufanym przy składaniu wniosku o rejestrację


hmmm
zarejestrowany jestem, powiązany też (przez właśnie profil zaufany) ale żadnego wzoru upoważnienia nie widziałem i nie widzę...

Możesz bardziej precyzyjnie wskazać gdzie go szukać ?

F4odpowiedz

Gość

08 styczeń 2020 o 09:24

Gość napisał:


Gość napisał:


jest na stronie BDO wzór pełnomocnictwa, po zalogowaniu profilem zaufanym przy składaniu wniosku o rejestracjęhmmm

zarejestrowany jestem, powiązany też (przez właśnie profil zaufany) ale żadnego wzoru upoważnienia nie widziałem i nie widzę...
Możesz bardziej precyzyjnie wskazać gdzie go szukać ?

Trzeba utworzyć NOWY wniosek o rejestrację (nie szkodzi, że już masz zarejestrowaną firmę w BDO) i w roboczych wyedytować. Na samym dole jest zapytanie, czy działasz jako pełnomocnik. Kiedy dasz "tak", otworzą się dodatkowe opcje wraz z wzorem pełnomocnictwa w pdf. Po ściągnięciu skasuj wniosek - i tak dalej nie przejdzie, bo wyskoczy komunikat, że NIP już jest w rejestrze.

F4odpowiedz

Gość

08 styczeń 2020 o 09:27

.....................................................................................
(miejscowość, data)
Mocodawca
…………………………………………............................................................................................
(nazwa podmiotu udzielającego pełnomocnictwa)
…………………………………………..................................................................................................................
(adres siedziby podmiotu udzielającego pełnomocnictwa)
………………………………………….............................................................
(numer KRS)
………………………………………….........
(NIP)
…………………………………................
(REGON)
PEŁNOMOCNICTWO12
Działając w imieniu _______________________________________________ (nazwa podmiotu udzielającego pełnomocnictwa) z siedzibą w _________________ (miejscowość i adres), posiadając prawo reprezentacji tego podmiotu w zakresie ustanawiania pełnomocnictw, upoważniam/ (-y) panią/pana ______________________________ (imię i nazwisko pełnomocnika) do samodzielnej reprezentacji _______________________________________________ (nazwa podmiotu udzielającego pełnomocnictwa) przed _______________________________________________ (nazwa podmiotu administracji publicznej dokonującego czynności urzędowej)
w następujących sprawach załatwianych za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO):
- złożenia wniosku o wpis do rejestru na wniosek zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach;
wyznaczania upoważnionych użytkowników zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy o odpadach;
- złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zgodnie z art. 59 ustawy o odpadach;
- złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru zgodnie z art. 60 ustawy o odpadach;
- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i nast. ustawy o odpadach;
- prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z art. 73 i nast. ustawy o odpadach;

Pełnomocnictwo ustanawia się od dnia ________ (data) do dnia ________ (data)/do odwołania.

Pełnomocnictwo obejmuje/ nie obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Odwołanie pełnomocnictwa nie powoduje unieważnienia czynności wykonanych przez upoważnioną osobę, ani konsekwencji tych czynności, jeżeli czynność miała miejsce przed poinformowaniem organu właściwego o cofnięciu pełnomocnictwa.


F4odpowiedz

Gość

08 styczeń 2020 o 09:27

przypisy do pełnomocnictwa:

1 Pełnomocnictwo udzielone w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019.1000, ze zm.), a obowiązek jej uiszczenia spoczywa solidarnie na mocodawcy i pełnomocniku (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej).
Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.)
Zamiast oryginału pełnomocnictwa można załączyć odpis pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez urząd albo przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego w przypadku gdy pełnomocnictwo wykazuje ich umocowanie. (art. 33 §3a K.p.a.)
Gdy do działania w konkretnej sprawie umocowanych jest kilku pełnomocników i okoliczność ta wynika z jednego dokumentu, to wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą stosunków pełnomocnictwa.
2 Ze względu na doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinno być wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. (art. 33 §2a K.p.a.)
Dokumenty te są sporządzane w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wydanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter