Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

Założony przez GOŚĆ 21 lipiec 2015 o 15:39

ania89

Liczba postów: 3

Od: 09.08.2021

24 sierpień 2021 o 09:32

Witam, bardzo proszę o pomoc.....
Do końca marca 2020 r. gmina obejmowała odbiorem odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości niezamieszkałe. Od kwietnia 2020 r. firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej mogły zacząć odbierać odpady komunalne od przedsiębiorców (gmina przestała na mocy uchwały to robić). Czy wobec powyższego firmy wpisane do RDR , które odbierały odpady komunalne z terenu gminy  powinny również osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu za rok 2020 ?????


Czy do obliczania kary bierze się ilość odebranych odpadów łącznie z budowlanymi czy je odlicza ?

F4odpowiedz

Iza

Liczba postów: 6

Od: 29.04.2019

24 sierpień 2021 o 13:12

Potrzebuję pomocy związanej z karami za nieosiągnięcie poziomów odzysków. 
Spotkałam się z opinią, że kara jest nieegzekwowalna, więc cześć podmiotów jej nie płaci, mimo naliczeń ze strony urzędów. Przechodził już ktoś takie postępowanie? 
Jakieś podpowiedzi co należy zrobić przy otrzymaniu kary?

F4odpowiedz

Gość

16 wrzesień 2021 o 07:57

napisał:

Potrzebuję pomocy związanej z karami za nieosiągnięcie poziomów odzysków.
Spotkałam się z opinią, że kara jest nieegzekwowalna, więc cześć podmiotów jej nie płaci, mimo naliczeń ze strony urzędów. Przechodził już ktoś takie postępowanie?
Jakieś podpowiedzi co należy zrobić przy otrzymaniu kary?
To wynika z Ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Art. 9x ust.  2.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem
nieruchomości, który nie wykonuje
obowiązku określonego w art. 9g
– podlega karze pieniężnej, obliczonej
odrębnie dla wymaganego poziomu:


1) recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami;


2) ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2,
oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku, określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych
wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania.


Art. 9zb. 1. Kary pieniężne, o których mowa
w art. 9x ust. 1 i 2, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy do
rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.Art. 9zd. 1. Podmiot, na który nałożono karę
pieniężną, jest obowiązany uiścić tę karę w terminie 30 dni od dnia, w którym
decyzja stała się ostateczna.

F4odpowiedz

Gość

21 wrzesień 2021 o 10:03

napisał:

Witam, bardzo proszę o pomoc.....
Do końca marca 2020 r. gmina obejmowała odbiorem odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości niezamieszkałe. Od kwietnia 2020 r. firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej mogły zacząć odbierać odpady komunalne od przedsiębiorców (gmina przestała na mocy uchwały to robić). Czy wobec powyższego firmy wpisane do RDR , które odbierały odpady komunalne z terenu gminy powinny również osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu za rok 2020 ?????


Czy do obliczania kary bierze się ilość odebranych odpadów łącznie z budowlanymi czy je odlicza ?
Art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązek osiągnięcia
odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Poziomy
odzyski i recyklingu określa art. 3aa albo art. 3b ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy.


Było rozporządzenie w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 poz. 2167) – tam poziomy
były oddzielnie dla PMTS (papier, tworzywa, metal, szkło) i oddzielnie dla
budowlano-rozbiórkowych


Zmiana ustawy z grudnia 2020 ustaliła, że
dla roku 2020 są „stare” zasady, czyli też poziomy dla budowlanki.Wydaje mi się, że w takiej sytuacji od kwietnia firmy
odbierające odpady od firm powinny wykazywać osiągnięcie poziomów odzysku i
recyklingu.

F4odpowiedz

Gość

21 wrzesień 2021 o 12:32

Witam, w jaki sposób dokładnie liczyć poziom recyklingu według nowego rozporządzenia? Które odpady można zawrzeć? Które dokładnie bioodpady - z których powstaje kompost, z których powstaje stabilizat? 200201, 200108? Jak uwzględniać przydomowe kompostowniki?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter