Top ekosoft ewidencja odpadow

Kalendarz specjalisty

lipiec

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

10lipiec2018

Prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE (do 2016 r.)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Kopię zaświadczenia prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku odpadów przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Podstawa prawna: Art. 54, ust. 1 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 z zm.)

UWAGA!

Od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenie potwierdzające odzysk inny niż recykling należy przekazywać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku od zakładu przetwarzania.

Wzór nowego zaświadczenia

10lipiec2018

Prowadzących recykling odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE (do 2016 r.)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazujacego odpady do recyklingu za okres od 1 stycznia do 31 czerwca. Kopię zaświadczenia prowadzący działalność w zakresie recyklingu odpadów przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Podstawa prawna: art. 53,  ust. 1 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z zm.)

UWAGA!

Od 1 stycznia 2017 r. zaświadczenie potwierdzające recykling należy przekazywać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku od zakładu przetwarzania.

Wzór nowego zaświadczenia

30lipiec2018

Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje

Przekazanie przez, podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje, wyników pomiarów ciągłych w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane za I półrocze do właściwego organu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Podstawa prawna: §7 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

30lipiec2019

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za II kwartał
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze: http://odpady-help.pl/documents (dział Woda i ścieki)

31lipiec2018

Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów

Wniesienie przez przedsiębiorców którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.2016 poz. 1131).

31lipiec2018

Wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terenie kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

 

Przedłożenie przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Podstawa prawna: Art. 24, ust. 1 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( tj.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1155 z późn. zm.) 

31lipiec2018

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE 9 (do 2017 r. włącznie)

Złożenie sprawozdania o przetworzonym sprzęcie za I półrocze do GIOŚ

 

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE składa sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca (I półrocze).

 

Podstawa prawna: art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1155 z późn. zm.)

31lipiec2018

Wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Podstawa prawna: Art. 31, ust. 2 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( tj.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1155 z późn. zm.) 

31lipiec2018

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.

Formularz sprawozdania do pobrania

 

Podstawa prawna: Art. 9n,ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

31lipiec2018

Zbierający ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Podstawa prawna: Art.40, ust. 1 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 z zm.)

31lipiec2018

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjetych o poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.

Podstawa prawna: Art. 56, ust. 1 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180 poz. z zm.)

31lipiec2018

Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Wniesienie przez przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za I półrocze.

Podstawa prawna: art. 134 ust. 1 pkt 1 i art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz.U.2016.1131).

 

Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.