Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Kalendarz specjalisty

wszystkie

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

28luty2018

Wprowadzających baterie lub akumulatory (do 2017 r. włącznie)

Uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla wprowadzających baterie lub akumulatory.

Podstawa prawna: Art. 57, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21 z późn. zm.)

 

Do chwili utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (rejestr BDO) należało stosować przepisy dotyczczasowe na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy o odpadach (tj.: Dz.U. 2016, poz. 1987).

Od momentu utworzenia rejestru BDO tj. 24 stycznia 2018 r. ww. opłata została zastąpiona opłatą roczną za wpis do rejestru BDO.

28luty2018

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE

Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy. Kopię zaświadczenia prowadzący zakład przekazuje marszałkowi województwa

Zaświadczenie należy przekazywać do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Wzór zaświadczenia obowiązujący do 1 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna: art.53 ust.11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. poz. 1688)

28luty2018

Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań (od 2019 r.)

Uiszczenie opłaty rocznej za wpis do rejestru BDO.

 

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowanych przedstawicieli oraz producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań wpisanych do rejestru BDO.

 

Podstawa prawna: Art. 57, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U. 2018 poz. 992).

 

Opłata uiszczana jest bez wzwania na wskazany rachunek urzedu marszałkowieskiego właściwego ze względu na lokalizację siedziby podmiotu.

Wysokość opłaty:

  • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)),

  • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

15marzec2018

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE ( do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

Formularz sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu do pobrania

 

Formularz sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu do pobrania

Podstawa prawna: Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1155), art.75, ust. 2, pkt 1 i 8,art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21 z późn. zm.), art. 56, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z zm.) oraz art. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu (Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684)

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

15marzec2018

Wprowadzających baterie i akumulatory

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający baterie i akumulatory publicznej kampanii edukacyjnej

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku baterii i akumulatorów, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne (do 1 marca) lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego (do 15 marca), opłatę która wynosi 0,03 zł/kg masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów  w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 37, Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 1803, ze zm.).

15marzec2018

Wprowadzających pojazdy

Złożenie przez wprowadzającego pojazdy rocznego sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Podstawa prawna: Art. 15. Ust. 1 – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 z zm.)

15marzec2018

Wprowadzających produkty w opakowaniach

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach publicznej kampanii edukacyjnej.

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: art. 19 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 150, ze zm.)

 

 

 

 

15marzec2018

Sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów

Przekazanie przez sprzedawcę detalicznego baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy.

Przekazanie przez sprzedawcę detalicznego baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: Art. 56, ust. 1 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z zm.

15marzec2018

Prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów

Przedłożenie przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu, za poprzedni rok kalendarzowy.

Przedłożenie przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub akumulatorów marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu, za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: Art. 64, ust. 5 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z zm.

15marzec2018

Prowadzących strzępiarkę

Przekazanie przez prowadzącego strzępiarkę informacji marszałkowi województwa dotyczącej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia.

Podstawa prawna: Art. 38. Ust. 3 – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 z zm.)

15marzec2018

Wytwórców komunalnych osadów ściekowych

Złożenie przez wytwórców komunalnych osadów ściekowych marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok kalendarzowy.

Formularz zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych do pobrania

Podstawa prawna: Art. 76, ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 37, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz art. 1, pkt. 3  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

15marzec2018

Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przedstawienie przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenia o wpłacie tej kwoty.

Podstawa prawna: Art. 53, ust. 7 pkt. 3 – Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

15marzec2018

Prowadzących zakład przetwarzania ZSEiE (do 2017 włącznie)

Przedłożenie przez zakład przetwarzania ZSEiE Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu oraz rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie: recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

Formularz sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie

Podstawa prawna: Art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1155), art. 75, ust. 2, pkt 1 i 7, art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21 z późn. zm.), art. 51, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z zm.) oraz art. 1, ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (Dz.U. 2009 nr 81 poz. 683)

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

15marzec2018

Zbierający ZSEiE (do 2017 r. włącznie)

Przedłożenie przez zbierającego ZSEiE Głównemu Inspektorowi  Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

Formularz sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu

Podstawa prawna: Art. 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1155), art. 75, ust. 2, pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21 z późn. zm.), art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z zm.) oraz art. 1, ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnai 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (Dz.U. 2009 nr 81 poz. 682)

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

15marzec2018

Przedsiębiorcy i organizacji odzysku, którzy nie osiągnęli wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz producenta i importera opakowań, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksportera opakowań lub dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań bądź produktów w opakowaniach (do 2018 r. włącznie)

Należy przedłożyć "Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi "

Sprawozdanie przedkłada się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa wg wzoru okreslonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016, poz. 182).

Zgodnie z art.  237b. ustawy z dnai 14 grudnia 2012 r. o odpadach ww. sprawozdanie składa się do 2018 r. włącznie.

15marzec2018

Wprowadzający sprzęt (do 2017 r. włącznie)

Wpłacenie przez wprowadzającego sprzet na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy.

Wpłacenie przez wprowadzającego sprzet na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłaty produktowej za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: art. 75  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

15marzec2018

Zbierający zużyty sprzęt, Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE, Wprowadzający sprzęt, Autoryzowani przedstawiciele, Organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innych niż recykling procesów odzysku odpadów powstałych po demontażu ZSEiE (tylko za rok 2018 r.)

Przedłożyć sprawozdanie w zakresie gospodarowania sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytym sprzętem do GIOŚ w terminie do 15 marca 2019 r., za cały rok 2018 r.

Podstawa prawna: art. 237 e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992, z późn. zm) 

15marzec2018

Prowadzących stację demontażu

Przekazanie przez prowadzącego stację demontażu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa  rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

Podstawa prawna: Art. 30. Ust. 2 – Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005 nr 25 poz. 202 z zm.)

15marzec2018

Posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających)

Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy.

Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów do pobrania

Podstawa prawna: Art. 76, ust. 1 i art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 21), art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z zm.) oraz art. 1, pkt 2. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674)

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

15marzec2018

Zbierających zużyte baterie lub akumulatory

Przedłożenie przez zbierającego zużyte baterie lub akumulatory marszałkowi województwa sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawarta umowę, za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: Art. 59, ust. 3 - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z zm.)

31marzec2018

Prowadzący instalację

PRTR - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, przez prowadzącego instalację obejmującą, co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006.

Podstawa prawna: art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

31marzec2018

Podmiotów korzystających ze środowiska

Wniesienie przez korzystających ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska  na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego.

Podstawa prawna: Art. 285  Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672 z późn. zm.)

30kwiecień2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Podstawa prawna: Art. 9o – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)

30kwiecień2019

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – za I kwartał
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze: http://odpady-help.pl/documents (dział Woda i ścieki)

30kwiecień2018

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: Art. 65, Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2011 nr 122, poz. 695)

Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.