Ekosoft ewidencja odpadow bdo

SZKOLENIE: Odpady komunalne – ewidencja i sprawozdawczość w praktyce [24-26 października 2017r.]

 

 

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na praktyczne szkolenie:

 

"Odpady komunalne

- ewidencja i sprawozdawczość w praktyce"

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 24 października 2017 r. (wtorek), g. 10.00 - 16.30

Ogrodowa 12 - Conference Center  w Poznaniu, ul. Ogrodowa 12

 

KATOWICE, 25 października 2017 r. (środa), g. 10.00 - 16.30

Park Hotelu Diament Katowice **** w Katowicach, ul. Wita Stwosza 37

 

WARSZAWA, 26 października 2017 r. (czwartek), g. 10.00 - 16.30

Golden Floor Milenium Plaza przy al. Jerozolimskich 123A w Warszawie

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK I - PODSTAWOWE OBOWIĄZKI W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

--> Klasyfikacja odpadu – kiedy odpad jest odpadem komunalnym? Praktyczne przykłady dla odpadów problematycznych.

--> Dokumenty ewidencyjne w gospodarce odpadami komunalnymi.

--> Podstawowe zasady odbioru odpadów komunalnych wg ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz WPGO.

--> Schematy odbioru odpadów komunalnych - jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można kierować do innych odbiorców?

--> Kiedy wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej gminy, a kiedy zezwolenie na transport i zbieranie odpadów?

--> Jakie są minimalne wymogi dla podmiotu odbierającego odpady komunalne wg rozporządzenia z 11 stycznia 2013 r.

--> Zakaz zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych w praktyce.

--> Obowiązki prowadzącego PSZOK i RIPOK.

--> Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, a brak rozporządzenia MBP.

--> Nowe wytyczne dla gospodarki odpadami wg projektu BAT (Najlepsze dostępne techniki).

--> Czy nadal należy badać parametr AT4 w stabilizacie (19 05 99)?

--> Nowe zasady segregacji wg rozporządzenia z 29 grudnia 2016 r. - od kiedy należy dostosować kolory i opisy pojemników i worków?

--> Oznakowanie pojazdów i dokumenty dla kierowców śmieciarek – jakie zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.?

 

 

BLOK II -  EWIDENCJA W PRAKTYCE CZ. I (odbieranie komunalnych)

--> Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji dla odebranych odpadów komunalnych.

--> Odpad odebrany czy zebrany? Wpływ na ewidencję i sprawozdawczość.

--> Uzupełnianie karty przekazania (KPO) i ewidencji (KEO) odebranych odpadów komunalnych w praktyce.

--> Jak ewidencjonować odbiory od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych?

--> Przekazywanie odpadów komunalnych kolejnym podmiotom – kiedy wystawiamy KPO?

--> Odbiory z terenów wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich – jak ewidencjonować?

--> Czy na karcie przekazania odebranych odpadów komunalnych powinny znaleźć się dane gminy?

--> Ewidencja i sprawozdawczość w przypadku podwykonawcy odbierającego odpady od nieruchomości.

--> Zbieranie odpadów na stacji przeładunkowej – czy wymaga prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości?

--> Wytwarzanie odpadów w ramach świadczenia usług – jak uwzględnić czyszczenie ulic i placów i utrzymanie cmentarzy w ewidencji?

--> Magazynowanie odpadów a ewidencja – jak monitorować czas magazynowania.

 

 

BLOK III - EWIDENCJA W PRAKTYCE CZ. II (PSZOK I RIPOK)

--> Podstawowe zasady ewidencji dla PSZOK i RIPOK.

--> Przyjmowanie odpadów od osób fizycznych, a PSZOK – jakie dane sprawdzać?

--> Czy firmy mogą oddawać odpady komunalne na PSZOK?

--> Zezwolenie na zbieranie na PSZOKu gminnym prowadzonym przez podmiot zewnętrzny.

--> Jakie odpady minimalnie musi przyjąć PSZOK, jakie limity może wprowadzić jego prowadzący?

--> Formularz przyjęcia odpadów metali na PSZOK?

--> Zbieranie niekompletnego ZSEiE w PSZOK i RIPOK.

--> Przesuwanie odpadów między stacjami przeładunkowymi, a RIPOK.

--> Zbieranie, a przyjęcie odpadu do przetwarzania – istotna różnica w prowadzeniu ewidencji.

--> Wyposażenie miejsca zbierania wg ustawy o ZSEiE.

--> Ewidencjonowanie przyjęcia i  przetwarzania odpadów w RIPOK – jakie odpady mogą powstawać w procesie MBP?

--> Dalsze zagospodarowanie odpadów z RIPOK – komu można je przekazać (zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg)?

--> Procesy R3 i R5 a R12  - kiedy RIPOK potwierdzi odzysk, a kiedy recykling?

--> Najpopularniejsze błędy i braki w ewidencji odpadów komunalnych.

--> Projekt z 12 czerwca 2017 r. zmiany ustawy o odpadach – sprawozdawczość ON-LINE od 2019 i ewidencja odpadów ON-LINE od 2020 r.

--> Zmiany dokumentów ewidencyjnych m. in. wprowadzenie karty przekazania odpadów komunalnych, zniesienie możliwości wystawiania miesięcznej KPO itd.

 

     

BLOK IV - SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOMUNALNA

--> Wpis do rejestru gminy w aspekcie półrocznych sprawozdań.

--> Uzupełnianie sprawozdania półrocznego dla odbierających odpady komunalne.

--> Sprawozdania zerowe – za pierwsze oraz drugie półrocze.

--> Obliczanie poziomów odzysku, recyklingu (PMTS/BR) i ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej.

--> Proponowane zmiany w sposobie obliczania poziomu ograniczania składowania frakcji biodegradowalnej wg projektu z dnia 7 czerwca 2017 r.

--> Czy odpady zebrane w skupach surowców wtórnych i przez innych zbierających można uwzględnić w poziomach odzysku i recyklingu?

--> Wypełnianie sprawozdania rocznego dla PSZOK.

--> Odpady przekazane z poprzednich okresów rozliczeniowych – jak uwzględniać je w sprawozdaniu półrocznym?

--> Raport RIPOK-ów dla gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne – kiedy i w jakiej formie należy je przekazać?

--> Zestawienia zbiorcze o odpadach do urzędu marszałkowskiego, a odpady komunalne.

--> Sprawozdawczość w zakresie zbierania ZESiE i baterii - czy odebrane odpady ZSEiE powinny trafiać na sprawozdanie półroczne o zebranym ZSEiE do GIOŚ?

--> Sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 17 października 2017 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 17 października 2017 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia_odpadypazdziernik2017.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zgloszeniowy_odpadypazdziernik2017.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://www.odpady-help.pl/upload/pdf/Regulamin_szkolenia_odpadypazdziernik2017.pdf

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

PRELEGENCI

 

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie prawa emisyjnego, ochrony powietrza i ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (pozwolenia emisyjne, KOBiZE, opłaty środowiskowe, ewidencja i sprawozdawczość odpadów). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiazki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Newsletter