Ekosoft ewidencja odpadow bdo

SZKOLENIE: Przepisy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie - wykaz obowiązków w praktyce [10-13 października 2017 r.]

 

 

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na praktyczne szkolenie:

 

"Przepisy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

- wykaz obowiązków w praktyce"

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 10 października 2017 r. (wtorek), g. 10.00 - 16.30

Ogrodowa 12 - Conference Center  w Poznaniu, ul. Ogrodowa 12

 

KATOWICE, 11 października 2017 r. (środa), g. 10.00 - 16.30

Park Hotelu Diament Katowice **** w Katowicach, ul. Wita Stwosza 37

 

WARSZAWA, 12 października 2017 r. (czwartek), g. 10.00 - 16.30

Golden Floor Milenium Plaza przy al. Jerozolimskich 123A w Warszawie

 

GDAŃSK, 13 października 2017 r. (piątek), g. 10.00 - 16.30

Best Western Plus Arkon Park Hotel *** w Gdańsku przy ul. Śląskiej 10

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK I - GOSPODARKA ODPADAMI

--> Prawidłowa klasyfikacja odpadów. Praktyczne przykłady.

--> Kryteria odpadu niebezpiecznego wg najnowszego projektu ustawy o odpadach z 29 czerwca 2017r.

--> Jak odróżnić odpady komunalne od innych niż komunalne?

--> Dokumenty ewidencji odpadów – kiedy i kto wystawia kartę przekazania odpadu (KPO)?

--> Zasady wypełniania karty przekazania odpadu (KPO).

--> Zasady uzupełniania karty ewidencji odpadu (KEO) krok po kroku.

--> Zwolnienia z ewidencji odpadów i ewidencja uproszczona.

--> Najczęstsze błędy i braki w ewidencji odpadów.

--> Jakie odpady można przekazać pracownikowi (przekazanie osobie fizycznej), a jakie profesjonalnemu odbiorcy?

--> Podstawowe zasady magazynowania odpadów.

--> Kiedy odpady można transportować bez zezwolenia?

--> Sprawdzanie zezwoleń odbiorców odpadów.

--> Kiedy wytwórca odpadów powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

--> Wypełnianie zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego.

--> Błędy i braki w sprawozdawczości.

--> Najczęstsze kary w gospodarce odpadami.

--> Projekt zmiany ustawy o odpadach z VI.2017r. – ewidencja online od 2020 r. , sprawozdania online od 2019 r.

 

BLOK II -  EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

--> Potencjalne źródła emisji do powietrza w zakładzie – praktyczne przykłady.

--> Różnica między emisją zorganizowaną a niezorganizowaną.

--> Czy każda kotłownia grzewcza jest instalacją? Definicja instalacji w praktyce.

--> W jakich przypadkach konieczne jest pozwolenie emisyjne, a w jakich zgłoszenie instalacji?

--> Emisja zorganizowana i niezorganizowana – kiedy wymagane jest jej uregulowanie?

--> Opłaty środowiskowe – sposoby określania wielkości emisji i kwot do zapłaty, uzupełnianie sprawozdania.

--> Raport do KOBiZE – rejestracja, klasyfikacja źródeł emisji i sposób raportowania elektronicznego.

--> CRO – rejestracja  klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych, uzupełnianie danych w Kartach Urządzeń.

--> Terminy, podstawy prawne i zwolnienia ze składania sprawozdań.

--> Najczęstsze błędy w naliczaniu opłat środowiskowych.

--> Kary za błędy i braki w zakresie obowiązków dot. emisji do powietrza.

--> Najnowszy projekt ustawy POŚ z 18 lipca 2017 r. – zmiany dla emisji z instalacji powyżej 1 MW od 2025 r.

--> Projekt rozszerzenia przepisów o klimatyzacjach na klimatyzacje w samochodach i nie tylko.

 

BLOK III - GOSPODARKA OPAKOWANIOWA

--> Podstawy obowiązku odzysku i recyklingu opakowań – kto musi go realizować?

--> Import, produkcja, przepakowanie – jakie obowiązki ma wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek?

--> Odrębne zasady dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.

--> Jakich obowiązków nie może przejąć tzw. organizacja odzysku lub porozumienie.

--> Opłata produktowa za brak lub niepełny odzysk i recykling opakowań – kto nalicza i uiszcza opłatę?

--> Ewidencja opakowań. Podstawy klasyfikacji – praktyczne przykłady.

--> Kiedy należy naliczyć opłatę za publiczne kampanie edukacyjne?

--> Zwolnienia z obowiązku odzysku i recyklingu w ramach pomocy de minimis od 2014 r. i 2017 r.

--> Sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego na lata 2017-2018 – projekt zmian

--> Kary ze nierealizowanie obowiązków w gospodarce opakowaniowej

--> Projekt z 11 lipca 2017 r. zmiany ustawy o gospodarce opakowaniowej – rozliczanie obowiązku po raz pierwszy, nowe zwolnienia, zmiany w wystawianiu DPO/DPR.

 

     

BLOK IV - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

--> Projekt z dnia 18 lipca 2017 r. zmiany ustawy Prawo wodne – nowy organ wydający pozwolenia wodnoprawne

--> Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i zrzut ścieków – kogo dotyczy?

--> Jakie ścieki można mieszać ze sobą?

--> Kiedy należy badać wodę i odprowadzane ścieki?

--> Komu i jak przekazywać wyniki pomiarów?

--> Różnica między ściekiem, a odpadem płynnym – jak zagospodarować popłuczyny.

--> Serwisy, przeglądy i książka eksploatacji -  podstawowe obowiązki właściciela separatora.

--> Jakich ścieków nie wolno odprowadzać do wód lub do ziemi?

-->  Czy ścieki przemysłowe odprowadzane do kanalizacji wymagają pozwolenia wodnoprawnego?

--> Kary i opłaty środowiskowe w gospodarce wodno-ściekowej.

 

 

BLOK V -  PODSUMOWANIE

Zestawienie obowiązków i terminów ich realizacji oraz wskazówki jak przygotować zakład do kontroli (WIOŚ/ urzędu marszałkowskiego/ starosty / urzędu gminy).

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 3 października 2017 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 3 października 2017 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/upload/pdf/Program_szkolenia_audytpazdziernik2017.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/upload/pdf/Formularz_zgloszeniowy_audytpazdziernik2017.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/upload/pdf/Regulamin_szkolenia_audytpazdziernik2017.pdf

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

PRELEGENCI

 

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie prawa emisyjnego, ochrony powietrza i ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (pozwolenia emisyjne, KOBiZE, opłaty środowiskowe, ewidencja i sprawozdawczość odpadów). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiazki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Dominika Łabuszewska - Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Technologii Chemicznej na kierunku technologie ochrony środowiska oraz Wyższej Szkoły Logistyki na kierunku Menedżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Specjalistka ds. projektów środowiskowych wykonująca obowiązki z zakresu ochrony środowiska głównie w sektorze emisji zanieczyszczeń do powietrza (analizy oddziaływania instalacji na jakość powietrza, modelowanie dyspersji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, sprawozdawczość PRTR i KOBIZE) z wieloletnim doświadczeniem. Uczestniczy w dialogu pomiędzy inwestorami a administracją samorządową i państwową w trakcie postępowań administracyjnych oraz kontroli.

Newsletter