Baner eko soft 2023 bdo

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Zanim określimy jakie są obowiązki zbierającego zużyty sprzęt należy zdefiniować kto w myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 Nr 180 poz.1495) jest zbierającym zużyty sprzęt.

 

Kto jest zbierającym ZSEiE ?

Art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o z zużytym sprzęcie elektrycznym i elekronicznym definiuje, kto jest zbierającym zużyty sprzęt:

16) zbierający zużyty sprzęt:

a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu  lub zakład przetwarzania,

b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

c) prowadzącego punkt serwisowy, 

d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego;

  •  prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania,

  •  gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

  • prowadzący punkt serwisowy,

  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy

 

Obowiązki

  • Zbierający zużyty sprzęt musi dokonać zgłoszenia swojej działalności w rejestrze prowadzonym przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Rejestracja jest bezpłatna i następuje po wysłaniu do GIOŚ formularza dostępnego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru (Dz.U. 2009 nr 68 poz. 582).

  • Zbierający zużyty sprzętmusi przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie: do dnia 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca; do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia, w którym nastąpiło zebranie zużytego sprzętu, sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (art. 40 ust.1).

  • Ponadto zbierający zużyty sprzęt, z wyjątkiem punktu serwisowego oraz sprzedawcy detalicznego i sprzedawcy hurtowego, jest obowiązany przekazać informacje o punkcie zbierania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, na terytorium, którego działa, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalność (art. 39 ust. 1).

zbierający zużyty sprzęt: a) prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, c) prowadzącego punkt serwisowy, d) sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter