Top bdo wrzesien 2020

Przesyłanie danych do WIOŚ w sprawie monitoringu on-line

Large camera 1674614 960 720

Zgodnie art. 25 ust. 6h ustawy o odpadach od dziś tj. 6 września 2019 r. w życie wchodzi obowiązek udostępniania właściwemu WIOŚ danych umożliwiających dostęp do wizyjnego systemu monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów przez podmioty zbierające i przetwarzające odpady.

 

Część wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wydała komunikaty dotyczące sposobu i terminu przekazywania danych, jednak nie są one całkowicie spójne. Część inspektoratów wskazuje konieczność przekazania ww. danych dzisiaj tj. 6 września 2019 r., inne używają stwierdzenia „niezwłocznie i bez wezwania”. Większość inspektoratów rekomenduje przekazanie danych osobiście lub droga pocztową w kopertach opisanych różnymi klauzulami, inne udostępniły opcję kontaktu za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Z uwagi na ww. rozbieżności sugerujemy zapoznanie się z interpretacją właściwego miejscowo WIOŚ. Poniżej zamieściliśmy linki do opublikowanych już komunikatów (stan na dzień 6 września br., godz. 12.00):

 

WIOŚ w Warszawie:

https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1577,KOMUNIKAT-MAZOWIECKIEGO-WOJEWODZKIEGO-INSPEKTORA-OCHRONY-SRODOWISKA-z-dnia-05092.html

 

WIOŚ w Łodzi

https://www.wios.lodz.pl/INFORMACJA_NT_PRZEKAZYWANIA_DANYCH_ZAPEWNIAJACYCH_DOSTEP_DO_WIZYJNEGO_SYSTEMU_KONTROLI_MIEJSC_MAGAZYNOWANIA_LUB_SKLADOWANIA_ODPADOW,46,147

 

WIOŚ w Bydgoszczy

http://www.wios.bydgoszcz.pl/home/aktualnosci-33/327-informacja-o-obowiazku-przekazania-do-wios-informacji-umozliwiajacych-logowanie-do-wizyjnego-systemu-kontroli-miejsca-magazynowania-lub-skladowania-odpadow

 

WIOŚ w Zielonej Górze

http://www.zgora.pios.gov.pl/komunikat-w-sprawie-wizyjnego-systemu-kontroli-odpadow/

 

WIOŚ w Gdańsku

https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/aktualnosci/68-2019-rok/898-sposob-przekazywania-informacji-do-wios-umozliwiajacych-logowanie-do-wizyjnego-systemu-kontroli-miejsca-magazynowania-lub-skladowania-odpadow-w-sposob-zapewniajacy-zachowanie-tych-informacji-w-poufnosci.html

 

WIOŚ we Wrocławiu

https://www.wroclaw.pios.gov.pl/

 

WIOŚ w Szczecinie

http://wios.szczecin.pl/chapter_16135.asp?soid=A1C84A113001445EABC270E36B753CB7

 

WIOŚ w Lublinie

http://www.wios.lublin.pl/

 

WIOŚ w Krakowie

http://krakow.pios.gov.pl/2019/09/06/komunikat-w-sprawie-wizyjnego-systemu-kontroli-odpadow/

WIOŚ w Olsztynie

http://www.wios.olsztyn.pl/aktualnosci/szczegoly/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=133&cHash=b1c26bee3e73fdb6b078797d7d0e4be1

Do godziny 12.00 6.września br. nie znaleźliśmy  żadnej informacji w ww. sprawie na stronach internetowych WIOŚ w Poznaniu, Białymstoku, Rzeszowie, Opolu, Katowicach oraz Kielcach.

 

Z uwagi na skandaliczny sposób wprowadzenia obowiązku, bez okresu przejściowego podpowiadamy, że WIOŚ ma prawo wykorzystać przesłane dane do logowania wyłącznie w przypadkach określonych w ar. 25 ust. 6g ustawy o odpadach tj. w przypadku:

  • prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
  • powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.6) ) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia standardów bezpieczeństwa hasła dostępowe zwykle są okresowo zmieniane.

W związku z powyższym, jeśli za jakiś czas zmienią Państwo dane dostępowe, należy je ponownie przesłać do WIOŚ.

Newsletter