Top komunalne bdo

Monitoring odpadów palnych on-line od 6 września?

Large bez tytu%c5%82u

6 września br. wchodzi w życie obowiązek zapewnienia przez zbierających i przetwarzających odpady, właściwemu  miejscowo WIOŚ, dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Obowiązek ten wiąże się z wieloma wątpliwościami, przede wszystkim co do braku przepisów przejściowych w tym zakresie.

Zapewnienie ww. monitoringu dotyczy wyłącznie magazynowania lub składowania następujących odpadów palnych:
1) paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
2) papier oraz tektura,
3) tekstylia,
4) odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
5) tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
6) drewno i odpady drewnopochodne,
7) odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
8) odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6.

Zgodnie z dodanym ustępem 6g art. 25 ustawy o odpadach WIOŚ wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku:

    prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
    powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.6) ) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wprowadzono także administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł za nieprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów albo prowadzenie tego systemu niezgodnie z przepisami art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach [art. 194 ust. 1 pkt 2c) ustawy o odpadach].

W ust. 6h art. 25 ustawy o odpadach wskazano, jednak że podmiot zbierający lub przetwarzający odpady zapewnia dostępność obrazu w czasie rzeczywistym WIOŚ, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności. Niestety nie określono w jaki sposób taka poufność ma zostać zachowana. Przesłanie danych do logowania drogą pocztową nie pozwala stwierdzić, kto w WIOŚ odbierze przesyłkę. Nie wskazano żadnego konkretnego adresu e-mail do przekazywani atych danych, ani sposób w jaki WIOŚ zapewni poufnośc danych po swojej stronie.

Mając na uwadze powyższe wątpliwości, sugerujmy kontakt (najlepiej pisemny), z właściwym miejscowo WIOŚ w celu ustalenia czy i w jaki sposób należy udostępnić dostęp do obrazu z monitoringu odpadów palnych.

 

Zdjęcie: pixabay.com

 

 

 

Top komunalne bdo

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.