Ekosoft ewidencja odpadow bdo

SZKOLENIE: ODPADY 2019/2020 – nowelizacje ustaw z lipca 2019, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO.

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

ODPADY 2019/2020 – nowelizacje ustaw z lipca 2019, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO.

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ,  10 września 2019 r. (wtorek) g. 10.00 – 16.00

Centrum Konferencyjne "Młyńska 12" (ul. Młyńska 12, Poznań)

 

POZNAŃ,  18 września 2019 r. (środa) g. 10.00 – 16.00 

Centrum Konferencyjne "Młyńska 12" (ul. Młyńska 12, Poznań)

 

WARSZAWA, 11 września 2019 r. (środa) g. 10.00 – 16.00

Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A, Warszawa)

 

WARSZAWA, 17 września 2019 r. (wtorek) g. 10.00 – 16.00 

Golden Floor Plaza (al. Jerozolimskie 123A, Warszawa)

 

KATOWICE,   12 września 2019 r. (czwartek) g. 10.00 – 16.00

Park Hotel Diament Katowice**** (ul. Wita Stwosza 37, Katowice)

 

KATOWICE,   20 września 2019 r. (piątek) g. 10.00 – 16.00

Park Hotel Diament Katowice**** (ul. Wita Stwosza 37, Katowice)

 

WROCŁAW,  13 września 2019 r. (piątek) g. 10.00 – 16.00

ibis Styles Wrocław Centrum*** (ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław)

 

PROGRAM SZKOLENIA

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Omówienie zmian wprowadzonych ustawami z dn. 4.07.2019 r. oraz z dn. 19.07.2019 r.
 • Zmiana terminu dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do 5 marca 2020 r. – omówienie procedury po nowelizacji ustawy z dn. 19.07.2019 r.
 • Złagodzenie kryteriów dla oświadczeń o niekaralności – wyznaczony próg w wysokości 150 000 zł.
 • Omówienie projektowanych zmian dot. operatów p.poż – dostosowanie do 22.08.2023 r.
 • Zdefiniowanie odpadów niepalnych, omówienie przykładów.
 • Zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne.
 • Zmiana czasu magazynowania odpadów – przywrócenie terminu 3 lat dla wybranych odpadów.
 • Obowiązek monitoringu on-line wpisany do ustawy z dn. 19.07.2019 r. – omówienie wymogów.
 • Zmiany w zabezpieczeniach roszczeń dla magazynowanych odpadów - przykłady obliczeń.
 • Nowy rozdział w ustawie o odpadach – usuwanie odpadów.
 • Zmiany w zakresie uznawania substancji i produktów za produkt uboczny.
 • Delegacja do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów.
 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów, a prawo miejscowe – gdzie można zlokalizować działalność?
 • Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów wg projektu rozporządzenia MŚ z dnia 1 lutego 2019 r.
 • Jak obliczać podstawowe limity ilościowe: maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie i w ciągu roku?
 • Największa masa odpadów, a całkowita pojemność instalacji – różnice.
 • Limity w decyzji na zbieranie odpadów i zmiana organów wydających zezwolenia na zbieranie powyżej 3000 Mg maksymalnej łącznej masy wszystkich magazynowanych odpadów na rok.

 

EWIDENCJA ONLINE, BDO

 • Ewidencja on-line za pomocą BDO od 1 stycznia 2020 – omówienie planowanych zmian.
 • Zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych – DPUOM i DPUOW.
 • Wprowadzenie obowiązku podawania w BDO rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych (zgodnie z posiadanymi decyzjami).
 • Sprawozdania i dokumenty ewidencyjne składane do BDO – bez podpisu.
 • Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE - składane tylko przez BDO.
 • Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO - składany wyłącznie elektronicznie.
 • Zniesienie publikacji w formie rozporządzeń - wzorów KEO i KPO oraz sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami/opakowaniami.
 • Nowy obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO dla PSZOK prowadzonych przez gminy.
 • Obowiązek złożenia wniosku o wpis do BDO dla podmiotów posiadających wpis do rejestru
  w zakresie odbioru odpadów komunalnych (zastąpienie wpisu „z urzędu”).
 • Wpis do rejestru BDO „z urzędu” wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha.

 

ODPADY KOMUNALNE

 • Zmiany w obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.
 • Nowa definicja bioodpadów. Rozszerzenie możliwości zagospodarowania odpadów zielonych.
 • Zniesienie tzw. regionalizacji w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Zamiana tzw. RIPOK-ów na instalacje komunalne, wymagania jakie musi spełnić instalacja komunalna.
 • Zwolnienie PSZOK-ów z wystawiania formularza przyjęcia odpadów metali.
 • Zamiana sprawozdań półrocznych w zakresie odbioru odpadów komunalnych na roczne.
 • Nowe sprawozdanie „zerowe” dla zbierających odpady komunalne.
 • Określenie maksymalnego czasu na korektę sprawozdań.
 • Nowa możliwość przyjmowania przez PSZOK odpadów od rolników – odpłatnie.
 • Zmiana oświadczeń przy wpisie do rejestru działalności regulowanej.
 • Wprowadzenie kary w wysokości 10 000 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.

 

ZMIANY W KARACH i KONTROLACH, ODMOWA WYDANIA / COFNIĘCIE DECYZJI

 • Kiedy organ może odmówić wydania decyzji wg nowych zasad?
 • Cofnięcie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzania odpadów po zmianach.
 • Nowe, wyższe administracyjne kary pieniężne za zbieranie i przetwarzanie odpadów niezgodnie z decyzją lub bez decyzji.
 • Zmiany w karach w zakresie transportu odpadów, magazynowanie odpadów, nieprowadzenia monitoringu wizyjnego.
 • Solidarna odpowiedzialność zbierającego i właściciela gruntu za tzw. szkody w środowisku.
 • Obowiązkowe kontrole WIOŚ i komendanta PSP przed wydaniem decyzji. Czym skutkują negatywne opinie?
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących zatrzymania pojazdu transportującego odpady w przypadku naruszenia wybranych przepisów.
 • Według jakiego wzoru naliczane będą administracyjne kary pieniężne?
 • Nowe kompetencje WIOŚ – zmiany w sposobie prowadzenia kontroli.

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 13 sierpnia 2019 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 3 września 2019 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 3 września 2019 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/45/Program_szkolenia_odpady_wrzesien2019.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/43/Formularz_zgloszeniowy_odpady_wrzesien19.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/46/Regulamin_szkolenia_odpady_wrzesien2019.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/44/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_odpady_wrzesien19.pdf

 

PRELEGENCI

 

Bartłomiej Musiał – radca prawny, od 2013 roku prowadzi butikową kancelarię specjalizującą się w kompleksowym wsparciu prawnym dla podmiotów działających w branży odpadowej oraz dla innych podmiotów, w zakresie, w którym ich działalność związana jest z oddziaływaniem na środowisko. Doradza w ramach stałej obsługi prawnej oraz incydentalnie przy określonych sprawach zarówno przedsiębiorcom jak i podmiotom publicznym. Doświadczenie zdobywał wspierając klientów na etapie kontroli prowadzonych przez WIOŚ oraz reprezentując ich w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie gospodarki odpadami, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (decyzje administracyjne w gospodarce odpadami, ewidencja i sprawozdawczość odpadów, KOBiZE, opłaty środowiskowe). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Newsletter