Banner  marzec 2021

Zestawienie zbiorcze o odpadach – przepisy przejściowe

Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) w dziale V, Rozdział 2 – Sprawozdawczość w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami, reguluje nowe zasady wywiązywania się ze sprawozdawczości.

 

W nowej ustawie o odpadach utrzymano obowiązek składania „Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami” (nowa zmieniona nazwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach).

 

Jednakże ustawodawca przewidział okresy przejściowe i  zgodnie z art. 237 w zakresie ww. sprawozdania za lata 2012-2014 stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Oznacza to, że za lata 2013 oraz 2014 składa się sprawozdania wg dotychczas obowiązującego wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674).

 

Natomiast nie sporządzanie i nie przekazywanie zbiorczych zestawień danych lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega nowym przepisom karnym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter