Baner eko soft 2023 bdo

Opłata produktowa – konsekwencja nie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych [arch.]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Opłata produktowa jest swego rodzaju karą dla wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku opakowań i porozumień, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wcale lub nie w pełni (tzn. zapewnili odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, ale w niewystarczającej ilości). Uwaga! Najprostszym sposobem na uniknięcie opłaty produktowej to przeniesienie obowiązku odzysku i recyklingu na organizację odzysku opakowań lub tzw. porozumienie.

 

Jak naliczyć opłatę produktową?

Podstawą do naliczenia opłaty produktowej jest masa opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu wyrażona w kilogramach. Na opłatę produktową składają się 3 elementy:

- opłata produktowa za recykling jednostkowy (za każdy rodzaj opakowania osobno) – OPrec(j)

- opłata produktowa za recykling ogółem - OPrec(o)

- opłata produktowa za odzysk ogółem – OPodz 

 

Jak naliczyć opłatę produktową?

Stawki opłaty produktowej określane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Stawki opłaty na rok 2015 podano w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1972). Zostały one przedstawione w tabeli poniżej. Stawki na rok 2016 nie zostały jeszcze opublikowane. 

 

Termin i adresat

Opłata produktowa jest obliczana na koniec roku kalendarzowego i jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Do tego samego terminu należy złożyć do urzędu marszałkowskiego Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016 – więcej informacji na temat tej sprawozdawczości można znaleźć w poradzie pt.: Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce opakowaniowej

 

PRZYKŁAD NALICZENIA OPŁATY PRODUKTOWEJ

Przedsiębiorca wprowadził na rynek swój produkt w opakowaniu kartonowym i foliowym. W ciągu 2015 roku wykorzystał 3 000 kg kartonu oraz 2 000 kg folii, ale nie zapewnił odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Powinien osiągnąć:

- recykling papieru i tektury na poziomie 61%, 

- recykling  tworzyw sztucznych – 23,5% 

- recykling ogółem – 56%,

- odzysk ogółem – 61%.

Stawka opłaty dla papieru i tektury wyniosła – 0,7 zł/kg, a dla tworzyw sztucznych – 2,70 zł/kg.

 

OBLICZENIA

Opłata produktowa =  OPrec(j) + OPrec(o) + OPodz

 

1. Opłata produktowa za recykling jednostkowy - OPrec(j)

Należy naliczyć opłatę za recykling jednostkowy czyli za nieosiągnięcie poziomów recyklingu dla każdego rodzaju opakowań, w których produkty zostały wprowadzone na rynek:

OPrec = M ∙ ((Prec - OR) / 100%) ∙ SO 

gdzie:

OPrec - wysokość opłaty produktowej [zł],

M - masa [kg] opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty,

Prec - wymagany poziom recyklingu [%],

OR - osiągnięty poziom recyklingu [%] odpadów opakowaniowych (iloraz masy odpadów poddanych recyklingowi i masy opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty),

SO - stawka opłaty produktowej [zł/kg], 

Jeżeli Prec - OR ma wartość ujemną, jako opłatę produktową wpisuje się wartość "0".

 

Opakowania kartonowe:

OPrec = 3000 kg ∙ ((61% - 0%) / 100%) ∙ 0,7 zł/kg

OPrec = 1281 zł

Opakowania foliowe:

OPrec = 2000 kg ∙ ((23,5% - 0%) / 100%) ∙ 2,7 zł/kg

OPrec = 1269 zł

 

2. Opłata produktowa za recykling ogółem - OPrec(o)

Od 2014 r. włącznie przedsiębiorcy muszą zapewnić nie tylko odpowiedni poziom recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych (papier, tworzywa sztuczne, drewno itp.), ale także tzw. recykling ogółem odnoszący się do wszystkich odpadów opakowaniowych łącznie. Tę opłatę produktową nalicza się według wzoru:

OPrec = ((M1∙ SO1 + M2∙ SO2 + …+ M8 ∙ SO8) / Mcałkowita ) ∙ (Precyklingu ∙ Mcałkowita - Mpoddana recyklingowi)

gdzie:

OPrec - wysokość opłaty produktowej [zł],

Mz indeksem liczbowym - masa [kg] opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty (numery odpowiadają kolejno opakowaniom: 1 - z tworzyw sztucznych, 2 - z aluminium, 3 - ze stali, w tym z blachy stalowej, 4 - z papieru i tektury, 5 - ze szkła, 6 - z drewna, 7 - wielomateriałowych, 8 – pozostałych),

SOz indeksem liczbowym - stawka opłaty produktowej [zł/kg], (numery odpowiadają kolejno opakowaniom jak powyżej),

Precyklingu - wymagany w danym roku kalendarzowym poziom recyklingu [wyrażony ułamkiem dziesiętnym],

Mcałkowita - suma mas [kg] wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu,

Mpoddana recyklingowi - suma mas [kg] wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi.

 

Obliczenia:

OPrec = ((3000 kg ∙ 0,7 zł/kg + 2000 ∙ 2,70 zł/kg) / 5000 kg)∙(0,56∙ 5000 kg - 0 kg)

OPrec = 4200 zł

 

3. Opłata produktowa za odzysk ogółem - OPodz

Do naliczonych już opłat za recykling (jednostkowy oraz ogółem) należy doliczyć jeszcze opłatę za odzysk ogółem, którego poziom wynosi 61%. Opłatę nalicza się według wzoru:

OPodz = ((M1∙ SO1 + M2∙ SO2 + …+ M8∙ SO8) / Mcałkowita ) ∙ (Podzysku∙ Mcałkowita- Modzyskana)

gdzie:

OPodz. - wysokość opłaty produktowej [zł],

Mz indeksem liczbowym - masa [kg] opakowań danego rodzaju, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty (numery odpowiadają kolejno opakowaniom: 1 - z tworzyw sztucznych, 2 - z aluminium, 3 - ze stali, w tym z blachy stalowej, 4 - z papieru i tektury, 5 - ze szkła, 6 - z drewna, 7 - wielomateriałowych, 8 – pozostałych),

SOz indeksem liczbowym - stawka opłaty produktowej [zł/kg], (numery odpowiadają kolejno opakowaniom jak powyżej),

Podzysku - wymagany w danym roku kalendarzowym poziom odzysku [wyrażony ułamkiem dziesiętnym],

Mcałkowita - suma mas [kg] wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych do obrotu,

Modzyskana- suma mas [kg] wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.

 

Obliczenia:

OPodz = ((3000 kg ∙ 0,7 zł/kg + 2000 ∙ 2,70 zł/kg) / 5000 kg) ∙ (0,61 ∙ 5000 kg - 0 kg)

OPodz = 4575 zł      

 

4. Opłata produktowa, jaką należy wpłacić na konto urzędu marszałkowskiego wynosi:

Opłata produktowa =  1281 zł + 1269 zł + 4200 zł + 4575 zł

Opłata produktowa = 11 325 zł

Więcej porad w zakresie gospodarki opakowaniowej znaleźć można w kategorii -> Gospodarka opakowaniowa

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter