Top komunalne bdo styczen 2021

GOŚĆ09 czerwiec 2016 o 08:34


Zgodnie z art 41a ustawy o odpadach zanim starosta (marszałek) udzieli zezwolenie musi być przeprowadzona kontrola przez wioś razem z przedstawicielem starosty (marszałaka). p kontroli wioś wydaje postanowienie o spełnianiu wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska albo o ich niespełnianiu. Na takie postanowienie nie służy zażalenie.W jaki sposób można skarżyć negatywną opinię wioś ?, Czy przy odwołaniu od decyzji starosty (marszałka) ?, a może skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu skierowanym do wioś ?Wątpliwości budzi również w jakim terminie od wniosku starosty o przeprowadzenie kontroli wioś powinien ją przeprowadzić, czy powinien zawiadomiś przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Który praepis z kodeksu postępowania administracyjnego powinien wioś podać w podstawach prawnych postanowienia art 106 czy art 123 ?

F4odpowiedz

GOŚĆ20 czerwiec 2016 o 08:05


Również sądzę, że lepiej pasuje art 106 kpa, chociaż literalnie to starosta/ marszałek wnioskuje do wioś o kontrolę a nie o opinię, a wioś wydaje postanowienie po kontroli z urzędu, a nie na wniosek. Przy takim podejściu do zagadnienia wioś musiał by po otrzymaniu wniosku od starosty nie tylko zawiadomić podmiot o zamiarze kontroli, ale również o wszczęciu postępowania w sprawie wydania postanowienia w trybie art 123 kpa.

F4odpowiedz

GOŚĆ10 czerwiec 2016 o 14:09


po pierwsze to:"Art. 41a ust 4. W przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska właściwy organ może odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów."Organ wydający decyzję może - ale nie musi - zgodzić się z negatywnym postanowieniem WIOŚ. Czyli może wydać zezwolenie pomimo negatywnej opinii WIOŚ. Idąc dalej:Art.  106. (KPA)


§  1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ.


§  2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.


§  3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.


§  4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.


§  5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie (UWAGA - ten paragraf nie ma zastosowania bo zastrzezono ...
F4odpowiedz

Gość26 listopad 2020 o 20:40

Witam,

Firma stara się o pozwolenie na przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie podczas produkcji. I tutaj pytanie cz podlega kontroli Wioś, ponieważ przeczytałam coś takiego:

5.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia.


Art. 41a.  [Kontrola instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów oraz miejsc przeznaczonych do magazynowania odpadów]

ust. 1.  Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Ktoś może wie coś na ten temat?
F4odpowiedz

Gość30 listopad 2020 o 10:10

Taka sytuacja, może ktoś jest w stanie doradzić.
Po kontroli Wioś postanowienie pozytywnie opiniujące, ale postanowienie PSP stwierdza spełnienie wymagań określonych w przepisach dot. ppoż oraz BRAK spełnienia w zakresie zgodności z warunkami p.poż o których mowa w operacie. Kontrola PSP jest z art. 41a ust.1a. Punktem sporu jest wiata, która powstała po wydaniu operatu i decyzji go zatwierdzającej, ale podczas procedowania wniosku o zmianę pozwoleń w UM. Teraz straszą żeby coś robić bo wydadzą decyzję odmowną, bo pod wiatą znajduje się część instalacji do przetwarzania. Nie wiem co robić :(

F4odpowiedz

Gość15 grudzień 2020 o 12:15

Witam,

Czy w ostatnim czasie starał się ktoś o pozwolenie na przetwarzanie odpadów? 

O czym trzeba pamiętać podczas takiej kontroli? 

F4odpowiedz

Gość117 grudzień 2020 o 12:00

Gość napisał:

Taka sytuacja, może ktoś jest w stanie doradzić.
Po kontroli Wioś postanowienie pozytywnie opiniujące, ale postanowienie PSP stwierdza spełnienie wymagań określonych w przepisach dot. ppoż oraz BRAK spełnienia w zakresie zgodności z warunkami p.poż o których mowa w operacie. Kontrola PSP jest z art. 41a ust.1a. Punktem sporu jest wiata, która powstała po wydaniu operatu i decyzji go zatwierdzającej, ale podczas procedowania wniosku o zmianę pozwoleń w UM. Teraz straszą żeby coś robić bo wydadzą decyzję odmowną, bo pod wiatą znajduje się część instalacji do przetwarzania. Nie wiem co robić :(

Proponowałabym zmienić operat PPOŻ i i przedstawić uzupełnienia do wniosku wraz z nowo zatwierdzonym operatem, a następnie naciskać w UM, aby przekazali uzupełnienia do PSP.
F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter