Baner eko soft 2023 bdo

Odzysk / recykling a opłata produktowa [arch.]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach definicje odzysku oraz recyklingu brzmią następująco:

 

Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy.

 

Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

 

Jak widać odzysk jest szerszym pojęciem, natomiast recykling to tylko niektóre rodzaje odzysku.

Procesy odzysku od R1 do R15 określone są w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach.

 

PROCESY ODZYSKU

R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako

     rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6 Regeneracja kwasów lub zasad

R7 Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8 Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9 Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11 Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych

       w punktach od R1 do R10

R12 Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych

       w punktach od R1 do R11

R13 Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań

       wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

 

Definicje odzysku i recyklingu mają istotne znaczenie przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Zgodnie z art. 3 us 9a i 9b Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej do odzysku zalicza się procesy R1–R9, R13 i R14, a do recyklingu procesy R2–R9 i R14

 

Poniższa tabela szczegółowo podaje który proces odzysku jest recyklingiem w myśl Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

 

 

Proces

Odzysk

Recykling

R1

 

Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

X

_

R2

Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

X

X

R3

 

 

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) 

X

X

R4

Recykling lub regeneracja metali i związków metali

X

X

R5

Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

X

X

R6

Regeneracja kwasów lub zasad

X

X

R7

 

Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

X

X

R8

Odzyskiwanie składników z katalizatorów

X

X

R9

 

Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

X

X

R10

 

Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby,

_

_

R11

 

Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

_

_

R12

 

Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

_

_

R13

 

 

 

Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R 1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

X

_

R14

 

Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, 

X

X

R15

Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu;

_

_

9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1–R9, R13 i R14 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587).
9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2–R9 i R14 wymienione w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 
Nowe procesy odzysku i unieszkodliwiania wg ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) zostały omówione w poradzie:
http://www.odpady-help.pl/poradnik_dla_przedsiebiorcow_szczegoly/190/nowe_procesy_odzysku_i_unieszkodliwiania.html
 

Inne przydatne porady:

Transport odpadów od 2018 r.

Postępowanie z olejami odpadowymi

Postępowanie z odpadami medycznymi

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter