Baner eko soft 2023 bdo

Kompetencje RDOŚ [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

 

Definicja 1

teren zamknięty– teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 3, p. 40 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

 

Definicja 2

teren zamknięty– teren o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. (art. 2, p. 9 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 

Zgodnie z art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) oraz wskazanymi poniżej zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628), decyzje dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku:

  • decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19),

  • decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami (art. 21a),

  • zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 28),

  • zezwolenia na transport odpadów (art. 28),

  • zezwolenie na odzysk odpadów (art. 26),

  • zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów (art. 26),

  • decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów (art. 53),

  • wydania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (art. 54).

 

Kopie dokumentacji regionalna dyrekcja ochrony środowiska przekazuje w zależności od wymogów ustawy, marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 237 i art. 362 ust. 1–3, jest starosta. 2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych. 2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach: 1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1. 2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację. 3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach: 1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1; 2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150; 3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter