Baner eko soft 2023 bdo

Jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami?

Artykuł 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj.: Dz.U. 2016 poz. 1803) zakazuje umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Również nie powinno się mieszać różnych rodzajów baterii i akumulatorów przeznaczonych do odzysku.

Według art. 44 i 45 ustawy użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania określonych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumulatorów do odpowiednich odbiorców:

Lp.

 

Rodzaj zużytych baterii i zużytych akumulatorów

 

Odbiorca:

1.

 

Zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne (w tym baterie przenośne i akumulatory przenośne, które nie mogą stanowić już źródła energii)

 

1)  Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory;

2)  Miejsce odbioru.

2.

Zużyte  baterie  samochodowe  i  zużyte  akumulatory  samochodowe 

1)  Sprzedawca  detaliczny  baterii  samochodowych lub  akumulatorów  samochodowych;

2)  Podmiot prowadzący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii samochodowych lub zużytych  akumulatorów  samochodowych;

3)  Zbierający  zużyte  baterie  samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe;

4)  Prowadzący zakład przetwarzania  zużytych baterii  samochodowych  lub  zużytych  akumulatorów  samochodowych;

5)  Wprowadzający  baterie  samochodowe  lub  akumulatory  samochodowe.

3.

Zużyte baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe

1)  Sprzedawca detaliczny baterii przemysłowych lub akumulatorów przemysłowych;

2)  Podmiot prowadzący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów  przemysłowych;

3)  Prowadzący  zakład  przetwarzania  zużytych baterii  przemysłowych  lub  zużytych  akumulatorów  przemysłowych;

4)  Wprowadzający baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe.

4.

Zużyte baterie przemysłowe  niklowo-kadmowe  i  zużyte  akumulatory  przemysłowe  niklowo-kadmowe

1)  Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych

 

Ustawa definiuje również poszczególnych odbiorców.

Niżej przedstawiono ustawowe definicje odbiorców, którzy zgodnie z ww. tabelą mogą przyjmować odpady baterii i akumulatorów:

 

Miejsce  odbioru:

· wyznaczona  część  obiektu  budowlanego,  którym włada podmiot,  którego  podstawowa  działalność  nie  polega  na  gospodarowaniu odpadami, w  tym  szkoły,  placówki  oświatowe  lub  kulturalno-oświatowe, siedziby urzędu lub instytucji,

· punkt świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych  baterii  lub  zużytych  akumulatorów,

· placówka  handlowa  prowadzona przez sprzedawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których  użytkownik  końcowy może  oddać  zużyte  baterie  przenośne  i  zużyte akumulatory przenośne.

 

Sprzedawca detaliczny –  przedsiębiorca który w ramach wykonywanej działalności  gospodarczej  udostępnia  odpłatnie  lub  nieodpłatnie  baterie  lub akumulatory w celu używania przez użytkowników końcowych, w tym także  jako  przynależność  albo  część  składową  urządzenia  lub  dodatek  do  innych produktów.

 

Wprowadzający  baterie  lub  akumulatory:

· przedsiębiorca,  który wykonuje działalność  gospodarczą  w  zakresie  wprowadzania  do  obrotu  baterii  lub akumulatorów,  w  tym  zamontowanych  w  sprzęcie  lub  pojazdach,  po  raz pierwszy na terytorium kraju,  

· przedsiębiorca dokonujący  importu  lub wewnątrzwspólnotowego  nabycia  baterii  lub  akumulatorów  na  potrzeby  wykonywanej  działalności gospodarczej.

 

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory:

· podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na  prowadzenie  działalności w  zakresie  zbierania  odpadów w  postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

· gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

· przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 

Podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne (np. urzędy, szkoły) powinny przekazywać odpady baterii i akumulatorów kartą przekazania odpadów (KPO).

W praktyce najczęściej pojemniki na zwykłe baterie i akumulatory przenośne możemy spotkać w sklepach, w których prowadzona jest ich sprzedaż.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót

Newsletter