Baner eko soft 2023 bdo

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym pochodzącym z gospodarstw domowych oraz firm? [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495 z późn. zm.) zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Przepisy ustawy wymagają, aby każdy sprzęt posiadał odpowiednie oznakowanie potwierdzające zakaz usuwania odpadów sprzętu np. z odpadami komunalnymi.

Sposób w jakim możemy zagospodarować odpady sprzętu zależy czy sprzęt ten kwalifikowany jest jako pochodzący z gospodarstw domowych lub nie.

Zużyty sprzęt pochodzący z firm, jeżeli ze względu na charakter i ilość  jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, jest przez zapisy ww. ustawy traktowany tak samo jak sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu, którego obowiązkiem jest przyjąć każdy przekazywany przez użytkownika zużyty sprzęt.

 

Pod pojęciem zbierającego zużyty sprzęt rozumie się:

  • prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

  • prowadzącego punkt serwisowy,

  • punkt skupu złomu,

  • zakład przetwarzania,

  • gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

  • przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  • prowadzącego punkt serwisowy,

  • sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Uwaga!

Sprzedawca detaliczny, sprzedawca hurtowy oraz prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób go przyjmujących.

Ponadto sprzedawca  detaliczny  i  sprzedawca  hurtowy  są  obowiązani  przyjąć zużyty sprzęt tylko w ilości i w rodzaju w jakim oddający zakupuje sprzęt nowy. 

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, z wyjątkiem przypadku gdy naprawa przyjętego  do  punktu  serwisowego  sprzętu  jest  niemożliwa  ze względów  technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

 

Pozbywanie się ZSEiE z przesiębiorstw

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny pochodzący z firm powinien być przekazywany zbierającemu zużyty sprzęt wraz z kartą przekazania odpadu (którą sporządza przekazujący odpady).

Ww. ustawa nie określa sposobów postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym, który nie kwalifikuje jako sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych. W danym przypadku zastosowanie ma zapis art. 1 ust. 2 ww. ustawy o treści: „W sprawach dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach”. Zatem dany sprzęt jest traktowany jako odpad i jego zagospodarowanie odbywa się zgodnie z zasadami ujętymi w  ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21).

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
Powrót

Newsletter