Baner eko soft 2023 bdo

Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce opakowaniowej

Data aktualizacji: 26.11.2021

Ewidencja opakowań

Zgodnie z art. 22 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić ewidencję rodzaju i ilości opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. 

Wyjaśnienie, kim jest wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek można znaleźć TUTAJ

Ewidencję należy prowadzić w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym (programy specjalistyczne, formularze excel itp.). Dane ewidencyjne należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Przepisy nie określają wzoru formularza ewidencyjnego, ani częstotliwości uzupełniania ewidencji. Oznacza to, że może ona mieć dowolną formę, a częstotliwość jej aktualizacji powinna być ustalona w taki sposób, by w przypadku kontroli np. WIOŚ możliwe było wykazanie, że gromadzimy dane niezbędne do sporządzenia sprawozdań. Zwykle stosuje się ewidencję opakowań w formie prostego, tabelarycznego zestawienia rodzajów opakowań oraz mas z podziałem na miesiące, względnie na kwartały. Przedsiębiorca musi ten obowiązek realizować samodzielnie tj. nie może go zlecić organizacji odzysku.

 

Sprawozdanie w gospodarce opakowaniami

Do 2014 r. włącznie, przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek składali raz do roku sprawozdanie OŚ-OP1 do urzędu marszałkowskiego. Wytwórcy, importerzy i eksporterzy  pustych opakowań oraz eksporterzy produktów w opakowaniach składali odpowiednio formularze OPAK1, OPAK2 oraz OPAK3 – również do urzędu marszałkowskiego. Na lata 2015-2016 wprowadzono jednak jeden wspólny formularz dla wszystkich uczestników systemu gospodarki opakowaniowej tj.: „Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016”. Sprawozdanie to ma być rozwiązaniem przejściowym do momentu utworzenia tzw. BDO, czyli Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami administrowanej przez urzędy marszałkowskie, która ma funkcjonować od 2018 r.

Aktualizacja [02.01.2018 r.]:

Zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przedłużono czas obowiązywania przepisów przejściowych w zakresie składania „Rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016”. Sprawozdanie w tej formie należy składać do 2018 r. włącznie.

Kto musi składać sprawozdanie?

„Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016” muszą wypełniać: 

- wprowadzający opakowania, 

- eksportujący opakowania, 

- eksportujący produkty w opakowaniach, 

- dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, 

- wprowadzający produkty w opakowaniach,

- organizacje odzysku opakowań.

Dla każdego z wymienionych rodzajów działalności przypisano odpowiednie tabele.

Wzór sprawozdania w wersji edytowalnej dostępny jest TUTAJ

 

Ewidencja i sprawozdawczość, a organizacja odzysku

W przypadku, gdy organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorcy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, przejmuje także obowiązek sprawozdawczości w tym zakresie. Oznacza to, że organizacja sumuje ilości opakowań wprowadzonych wraz z produktami na rynek wszystkich swoich klientów składając jedno zbiorcze sprawozdanie w ich imieniu. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie sprawozdawczości w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach na rynek (dawne sprawozdanie OŚ-OP1).  

 

UWAGA!

Organizacja odzysku nie zamieści w swoim sprowadzaniu danych dotyczących wytwarzania, importu, eksportu opakowań / produktów w opakowaniach (dawne sprawozdania OPAK1,2,3) swoich Klientów. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi taką działalność musi złożyć sprawozdanie „Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach (…)” w tym zakresie i samodzielnie złożyć w urzędzie lub dodatkowo zlecić opracowanie sprawozdnia w tym zakresie.

 

Termin i adresat sprawozdania

Roczne sprawozdanie powinno być przekazane do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu sprawozdającego (w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – do Marszałka Województwa Mazowieckiego). Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Kary

Nie prowadzenie ewidencji opakowań podlega karze od 10 000 zł do 500 000 zł, zgodnie z art. 56, ust. 1, p. 8) oraz art. 57, p. 1) ustawy  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Za nie złożenie rocznego sprawozdania natomiast grozi kara grzywny od 20 do 5 000 zł zgodnie z art. 180a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Więcej porad w zakresie gospodarki opakowaniowej znaleźć można w kategorii -> Gospodarka opakowaniowa

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

 

Powrót

Newsletter