Top komunalka listopad 2018

Formularze do pobrania

OPAKOWANIA

Dokument potwierdzający odzysk (do 2014 r.) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk odpadów opakowaniowych (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk produktów (od 2015 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling (do 2014 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Dokument potwierdzający recykling produktów (od 2015 r.) - wzór

DPO dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

DPR dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

EDPO i EDPR dla odpadów opakowaniowych (od IV kwartału 2018 r.) - wzór

Europejskie dokumenty potwierdzajace odzysk i recykling (do III kwartału 2018 r. włącznie) - wzór

Roczne sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań - OPAK 2 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań - OPAK 1 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o masie wywiezionych za granice opakowań - OPAK 3 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi - wzór

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - OŚ-OP1 (do 2014 r. włącznie)

ODPADY

Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Formularz przyjęcia odpadów metali

Karta ewidencji odpadu (do 2014 r.)

Karta ewidencji odpadu (KEO) – wzór (od 2015 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (do 2014 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.)

Kwartalne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (do 2015 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (do 2016 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od 2017 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od III kwartału 2018 r.)

Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od 2016 r. do I półrocza 2018 r.)

Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od II półrocza 2018 r.)

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzacego PSZOK

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego PSZOK (od 2019 r.)

Sprawozdanie roczne podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych (od 2019 r.)

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

OSADY ŚCIEKOWE

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (do 2014 r.)

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (od 2015 r.)

Zbiorcze zestawienie o komunalnych osadach ściekowych

POJAZDY

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (do 2014 r.)

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 2015 r.)

Zaświadczenie o demontażu pojazdu

Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu

ZSEiE – zakład przetwarzania

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (do 2014 r.)

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 2015 r.)

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (do 2016 r.)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (od 2017 r.)

WODA I ŚCIEKI

Oświadczenie dot. opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

BATERIE i AKUMULATORY

Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorow - wzór

Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu – wzór

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów – wzór

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - wzór

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej - wzór

Sprawozdanie roczne o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów – wzór

ZSEiE – wprowadzający

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - wzór

Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju – wzór

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetworzeniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwieniu-wzór

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu-wzór

Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt – wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzajęco sprzęt- wzór

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzetu – wzór

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych recyklingu procesów odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (do 2016r.)

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (od 2017r.)

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu - wzór

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie recyklingu - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (do 2016r.)

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (od 2017r.)

ZSEiE – zbierający

Sprawozdanie o masie zebranego zużytego sprzętu (ZSEiE) - wzór

Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

ZSEiE – inne

Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie)

EMISJE

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2009)

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2014)


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.