Top ustawa o odpadach 2018

Formularze do pobrania

OPAKOWANIA

Dokument potwierdzający odzysk (do 2014 r.) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk odpadów opakowaniowych (od 2015 r.) - wzór

Dokument potwierdzający odzysk produktów (od 2015 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling (do 2014 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych (od 2015 r.) - wzór

Dokument potwierdzający recykling produktów (od 2015 r.) - wzór

Europejskie dokumenty potwierdzajace odzysk i recykling - wzór

Roczne sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań - OPAK 2 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań - OPAK 1 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o masie wywiezionych za granice opakowań - OPAK 3 (do 2014 r. włącznie)

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016 - wzór

Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - OŚ-OP1 (do 2014 r. włącznie)

ODPADY

Dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów medycznych i weterynaryjnych

Formularz przyjęcia odpadów metali

Karta ewidencji odpadu (do 2014 r.)

Karta ewidencji odpadu (KEO) – wzór (od 2015 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (do 2014 r.)

Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.)

Kwartalne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (do 2015 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (do 2016 r.)

Kwartalne sprawozdanie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (od 2017 r.)

Półroczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości (od 2016 r.)

Sprawozdanie roczne podmiotu prowadzacego PSZOK

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach

OSADY ŚCIEKOWE

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (do 2014 r.)

Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych (od 2015 r.)

Zbiorcze zestawienie o komunalnych osadach ściekowych

POJAZDY

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (do 2014 r.)

Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 2015 r.)

Zaświadczenie o demontażu pojazdu

Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu

ZSEiE – zakład przetwarzania

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (do 2014 r.)

Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 2015 r.)

Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (do 2016 r.)

Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (od 2017 r.)

BATERIE i AKUMULATORY

Roczne sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii i akumulatorow - wzór

Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu – wzór

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów – wzór

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - wzór

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej - wzór

Sprawozdanie roczne o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów – wzór

ZSEiE – wprowadzający

Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - wzór

Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju – wzór

Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetworzeniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwieniu-wzór

Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu-wzór

Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt – wzór

Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzajęco sprzęt- wzór

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzetu – wzór

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie innych recyklingu procesów odzysku - wzór

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (do 2016r.)

Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku - wzór (od 2017r.)

ZSEiE – prowadzący działalność w zakresie recyklingu

Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu - wzór

Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność w zakresie recyklingu - wzór

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (do 2016r.)

Zaświadczenie potwierdzające recykling – wzór (od 2017r.)

ZSEiE – zbierający

Sprawozdanie o masie zebranego zużytego sprzętu (ZSEiE) - wzór

Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt - wzór

ZSEiE – inne

Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku - wzór

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru - wzór

EMISJE

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2009)

Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska – wzór (od 2014)


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.