Top zakopane wrzesie  2018 banner

Kalendarz specjalisty

luty

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

02luty2018

Jednostki, które: mają w zarządzie bądź administracji sieć wodociągową lub kanalizacyjną i mają własne ujęcie wody, nie mają własnego ujęcia wody, a rozprowadzają siecią (będącą w zarządzie bądź administracji) wodę zakupioną, zajmują się wywozem nieczystości ciekłych.

Złożenie przez jednostki, które: mają w zarządzie bądź administracji sieć wodociągową lub kanalizacyjną i mają własne ujęcie wody, nie mają własnego ujęcia wody, a rozprowadzają siecią (będącą w zarządzie bądź administracji) wodę zakupioną, zajmują się wywozem nieczystości ciekłych do Urzędu Statystycznego w Lublinie sprawozdania (M-06) o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.

14luty2018

Podmioty uzyskujące ciepło ze źródeł odnawialnych

Złożenie przez podmioty uzyskujące ciepło ze źródeł odnawialnych do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie sprawozdania (G-02o) o cieple ze źródeł  odnawialnych za rok poprzedni.

16luty2018

Podmioty zużywające paliwa i energię

Złożenie przez podmioty zużywające paliwa i energię do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie sprawozdania (G-03) o użyciu paliw i energii.

16luty2018

Podmioty prowadzące obrót surowcami wtórnymi

Złożenie przez podmioty prowadzące obrót surowcami wtórnymi do Urzędu Statystycznego w Rzeszowie sprawozdania (G-06) o surowcach wtórnych.

20luty2018

Podmioty zbierające, segregujące i unieszkodliwiające w ciągu roku odpady komunalne

Złożenie przez podmioty zbierające, segregujące i unieszkodliwiające w ciągu roku odpady komunalne do Urzędu Statystycznego w Lublinie sprawozdania (M-09) o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

28luty2018

Podmiot przywożący, wywożący, stosujący itd. substancje kontrolowane

Wprowadzenie informacji dot. substancji kontrolowanych do bazy BDS. 

28luty2018

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Uiszczenie opłaty rocznej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny.

28luty2018

Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE

Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy. Kopię zaświadczenia prowadzący zakład przekazuje marszałkowi województwa

28luty2018

Wprowadzających baterie lub akumulatory

Uiszczenie opłaty rocznej na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla wprowadzających baterie lub akumulatory.

28luty2018

Prowadzących działalność w zakresie recyklingu odpadów pochodzących z zakładu przetwarzania ZSEiE

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego recykling na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do recyklingu za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.

28luty2018

Przedsiębiorcy korzystają ze środowiska w sposób gospodarczy

KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Złożenie przez każdego przedsiębiorce korzystającego ze środowiska raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy.

28luty2018

Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku odpadów pochodzących z zakładu ZSEiE

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku za okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.