Banner  marzec 2021

Zmiany w rozliczaniu z opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2013 [arch]

Na mocy artykułu 25, ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1342) zmieniono zasady rozliczania i przesyłania informacji o zakresie korzystania ze środowiska od 2013 r określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Do najważniejszych zmian można zaliczyć:

  • zmiana długości okresu, za który nalicza się należne opłaty – obecnie opłaty za korzystanie ze środowiska nalicza się raz na rok 

  • zmiana terminu wnoszenia opłaty – obecnie opłatę wnosi się do dnia 31 marca

  • zmiana dolnego progu kwoty zwolnionej – obecnie obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązuje po przekroczeniu progu 800 zł

  • zmiana dotycząca miejsc składania wykazów i informacji dotyczących korzystania ze środowiska – obecnie dane dokumenty są składane wyłącznie do urzędu marszałkowskiego

Wprowadzone zmiany zostały szczegółowo przedstawionej w poniższej tabeli:

 Nr art.

Zasady obowiązujące przed zmianami

Obecnie obowiązujące zasady

Art. 285, ust. 2

Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza

Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku

Art. 285, ust. 4

W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku

W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku

Art. 286, ust .1 b

Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt. 1-3, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 przedkłada także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt. 13, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek województwa niezwłocznie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

Art. 286, ust. 2

Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów

Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów

Art. 287, ust. 1

Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku ewidencję zawierającą odpowiednio:

Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą odpowiednio:

Art. 289, ust. 1

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł

 

 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter