Banner  marzec 2021

Zestawienie i czas obowiązywania rozporządzeń przejściowych

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Poniższa tabela przedstawia spis rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach które nadal obowiązują po wejściu w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21). Uwzględniono również informacje o czasie ich obowiązywania.

Dotychczasowe rozporządzenie

Artykuł  w ustawie dotychczasowej

Czas obowiązywania

Artykuł w nowej ustawie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Art. 4

ust. 1

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 4 ust. 3, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

Art. 4

ust. 3

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postepownania z odpadami medycznymi,

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi,

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania  z odpadami opakowaniowymi.

Art. 7

ust. 4

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 33 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 33

ust. 2

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Art. 13

ust. 2a

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 30 ust. 4 i 5, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 30

ust. 4 i 5

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie                 w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym                 lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Art. 33

ust. 3

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 27 ust. 10, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 27

ust. 10

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych              i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Art. 36

ust. 13

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 66 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 66

ust. 5

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Art. 36

ust. 14

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 68 ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

 

Art. 68

ust. 1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie.

Art. 40

ust. 7

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 100 ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 100

ust. 1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

Art. 40

ust. 8

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 100 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 100

ust. 2

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia    z dnia 23 grudnia 2002 r.                         w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

Art. 42

ust. 2

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 94 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 94

ust. 2

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia    z dnia 23 grudnia 2002 r.                         w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Art.42

ust.3

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 95 ust. 11, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art.95

ust.11

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Art. 43

ust. 7

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 96 ust. 13, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 96

ust. 13

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.

Art. 43a

ust. 8

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 8, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 102

ust. 8

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Art. 44

ust. 8 i 9

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 159 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 159

ust. 2

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

Art. 47

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 160 ust. 8, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 160

ust. 8

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Art. 49

ust.8

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 167 ust. 7, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 167

ust.7

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Art. 50

ust. 2

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 124 ust. 6, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

 

Art. 124

ust. 6

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Art. 55

ust. 3

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 118, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 118

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

Art. 55

ust. 5

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 121 ust. 3, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy

 

Art. 121

ust. 3

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie                 w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Art. 60

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 124 ust. 6, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

 

Art. 124

ust. 6

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

Art. 4

ust. 1

Zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie art. 7 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

 

 

Art. 7

ust. 2

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Art.  14

ust. 10

Zachowuje moc przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

 

brak

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

Art. 33

ust. 4 i 11

Zachowuje moc do czasu utworzenia rejestru.

 

Art. 49

ust. 1

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót

Newsletter