Top ekosoft ewidencja odpadow

Zezwolenie na transport odpadów [arch.]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Podobnie jak w przypadku innych sposobów gospodarowania odpadami dla działalności polegającej na transporcie odpadów należy uzyskać zezwolenie na transport odpadów - art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

1. Prowadzenie zbierania odpadów oraz transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1a i 4.

[…]

Obowiązek uzyskania zezwolenia nie jest jednak bezwzględny – w ustawie o odpadach zostały określone wyjątki:

  • Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami transportujące odpady do miejsca ich zagospodarowania, zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia w przypadku transportu odpadów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku  (Dz .U. 2006, nr 75, poz. 527. z zm) - art. 33 ustawy o odpadach.

1. Posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby.

1a. Transport odpadów, o których mowa w ust. 1, przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami do miejsca wykorzystania tych odpadów nie wymaga zezwolenia na transport odpadów.

[…]

  • Transport odpadów z listy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. 2004 nr 16, poz. 154 z zm). jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia (tylko wpis do rejestru) - art. 33, ust. 4 ustawy o odpadach.

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów, oraz podstawowe wymagania dla zbierania lub transportu tych rodzajów odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz oddziaływaniem na środowisko poszczególnych rodzajów działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

 

Uwaga !!!

Zamiast uzyskania zezwolenia należy dokonać rejestracji w starostwie właściwym do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy - art. 33, ust. 5 ustawy o odpadach.

 

Posiadacz odpadów lub prowadzący transport odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 i 4a, ma obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w przypadku transportu odpadów - przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego transport odpadów. Starosta przekazuje marszałkowi województwa łączne zestawienie rejestrów, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Zakres informacji wymaganych do rejestracji znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1734).           

 

  • Transport wytworzonych przez siebie odpadów nie wymaga zezwolenia - art. 28, ust. 9 ustawy o odpadach.

Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia lub transportuje wytworzone przez siebie odpady.

 

Transport odpadów poza ustawą o odpadach regulowany jest również przez odrębne przepisy w tym:

  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz.U nr 98 poz. 602 z zm.),

  • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz. 1671 z zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1986);

Więcej informacji na temat transportu odpadów znajduje się w poradzie: Transport odpadów

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.