Top ekosoft ewidencja odpadow

Transport odpadów od 2018 r.

Wpis do rejestru BDO

Od momentu uruchomienia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami tj. 24 stycznia 2018 r. podmioty zajmujące się transportem odpadów mają 6 miesięcy na złożenie wniosku o wpis do ww. rejestru. Uzyskanie wpisu w zakresie transportu odpadów (dział VII) jest bardzo istotne, ponieważ zezwolenia na transport, wydane na podstawie „starej” ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu złożenia wniosku o wpis do BDO tj. do 24 lipca 2018 r. lub do dnia uzyskania wpisu do rejestru, jeśli wpis nastąpił przed upływem ww. terminu. Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO podmiot może transportować wyłącznie odpady wskazane w dziale VII wpisu. Natomiast uzyskane wcześniej zezwolenie na transport odpadów traci ważność.  

Uwaga!

Wytwórcy odpadów transportujący własne odpady (np. firmy wywożące zużyte świetlówki do sklepów, w którym można je oddać) są zwolnieni z uzyskania wpisu do rejestru BDO w zakresie działu VII.  

Zmiana rodzajów i kodów transportowanych odpadów po uzyskaniu numeru rejestrowego BDO możliwa jest wyłącznie na podstawie złożenia formularza aktualizacyjnego do BDO.

Wzory wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku aktualizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. 2017 poz. 2458). Wzory wniosków w wersji edytowalnej dostępne są na stronie BDO:

https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania

Dodatkowo wnioski wraz z wzorami niezębnych oświadczeń można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich.

W rejestrze możliwe jest sprawdzenie, jakie rodzaje i kody odpadów może transportować podmiot, który uzyskał już wpis do rejestru. Rejestr dostępny jest pod adresem:

https://www.bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista#$top=100

 

Zasady transportu odpadów od stycznia 2018 r.

Z uwagi na zniesienie zezwoleń na transport na rzecz wpisu do rejestru BDO, który w zakresie transportu odpadów zawiera jedynie spis kodów odpadów zasady, jakich należy przestrzegać w trakcie przewożenia odpadów, określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Zapisy rozporządzenia obowiązują od 24 stycznia 2018 r.

Najistotniejszymi obowiązkami wynikającymi z ww. rozporządzenia są:

1.    Obowiązek oznakowania pojazdu, w widocznym miejscu, z przodu:

 • tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm x 300 mm z napisem „ODPADY” literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm,

 • tablicą koloru białego o wymiarach 300 mm x 120 mm, z napisem o wysokości minimum 80 mm i szerokości linii minimum 12 mm, dopuszczoną do montażu na mniejszych pojazdach,

 • tablicą z literą „A”, dopuszczoną w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

2. Nakaz posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady. Dokumentami potwierdzającymi rodzaj transportowanych odpadów mogą być np.:

 • karty przekazania odpadów,

 • faktura sprzedaży odpadów,

 • podstawowa charakterystyka odpadów,

 • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów,

 • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada ww. dokumentów.

3. Inne istotne zapisy rozporządzenia:

 • należy zapobiegać rozprzestrzenianiu się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywaniu, pyleniu i wyciekom, oraz ograniczać do minimum uciążliwość zapachową,

 • należy ograniczać do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,

 • odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, w sposób uniemożliwiający ich kontakt,

 • należy upewnić się, że środki transportu nie zawierają pozostałości po poprzednim transporcie, chyba że nie wpłyną one na właściwości transportowanych odpadów.

 

Zapisów rozporządzenia nie stosuje się do transportowania odpadów podlegających przepisom ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tzw. przepisom ADR.

 

Zwolnienie w zakresie oznakowania pojazdu i posiadania stosownego dokumentu

Zasady określone w przedmiotowym rozporządzeniu dotyczą każdego, kto transportuje odpady z wyjątkiem zasad dotyczących posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz obowiązku oznakowania pojazdu, które nie dotyczą:

 • posiadaczy odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów,

 • transportujących odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 kg.

 

Kary w transporcie odpadów

Transport odpadów:

 • niezgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,

 • niezgodnie ze wskazaniami zlecającego (niedostarczenie odpadów do wskazanego podmiotu / miejsca).

podlega karze aresztu albo grzywny (art. 174 u.o.).

Natomiast transport odpadów bez wymaganego wpisu do rejestru BDO podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 10 000 zł.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.