Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Sucha masa odpadu

Od 1 stycznia 2008 roku istnieje nowy obowiązek - podawanie suchej masy dla wybranych rodzajów odpadów w zestawieniach zbiorczych o odpadach oraz komunalnych osadach ściekowych.

 

Obowiązek ten pojawił się po raz pierwszy na podstawie nie obowiązującego aktualnie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawie danych (Dz. U. 101 poz. 686).

 

W obowiązującym aktualnie rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674) podawanie suchej masy również jest nadal wymagane.

 

W  punkcie 14 objaśnień do ww. rozporządzenia wymienionych jest 101 kodów odpadów dla których należy podawać suchą masę.

 

W obowiązujących kartach ewidencji odpadu oraz kartach przekazania odpadu nie ma odpowiedniej rubryki na wpisanie informacji na temat suchej masy odpadu, w związku z tym należy informację te gromadzić niezależnie.

 

Odpowiednie systematycznie zbieranie danych na temat suchej masy wybranych rodzajów odpadów jest niezbędne w celu poprawnego i rzetelnego wypełnienia zestawienia zbiorczego o odpadach oraz o komunalnych osadach ściekowych.

 

Sposób oznaczania suchej masy odpadu został zawarty w normie: PN-EN 14346:2011 Charakteryzowanie odpadów. Obliczanie suchej masy na podstawie oznaczania suchej pozostałości lub zawartości wody

 

Suchą masę odpadu należy podawać dla następujących rodzajów odpadów:

Lp.

Kod odpadu

                                                       Rodzaj odpadu

1

01 05 05*

płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową,

2

02 02 04

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

3

02 03 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

4

02 04 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

5

02 05 02

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

6

02 06 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

7

02 07 05

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

8

03 03 05

szlamy z odbarwiania makulatury,

9

03 03 11

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,

10

04 01 06

osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

11

04 01 07

osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

12

04 02 19*

odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

13

04 02 20

odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,

14

05 01 09*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

15

05 01 10

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,

16

05 01 13

osady z uzdatniania wody kotłowej,

17

05 01 14

odpady z kolumn chłodniczych,

18

05 01 99

inne niewymienione odpady,

19

05 06 04

odpady z kolumn chłodniczych,

20

05 07 99

inne niewymienione odpady,

21

06 05 02*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

22

06 05 03

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02,

23

07 01 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

24

07 01 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11,

25

07 02 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

26

07 02 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11,

27

07 03 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

28

07 03 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11,

29

07 04 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

30

07 04 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11,

31

07 05 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

32

07 05 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11,

33

07 06 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

34

07 06 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11,

35

07 07 11*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

36

07 07 12

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11,

37

10 01 20*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

38

10 01 21

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20,

39

10 01 22*

uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne,

40

10 01 23

uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,

41

10 01 26

odpady z uzdatniania wody chłodzącej

42

10 02 11*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

43

10 02 12

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11,

44

10 02 15

inne szlamy i osady pofiltracyjne,

45

10 03 27*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

46

10 03 28

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27,

47

10 04 09*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

48

10 04 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09,

49

10 05 08*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

50

10 05 09

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08,

51

10 06 09*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

52

10 06 10

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09,

53

10 07 07*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

54

10 07 08

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07,

55

10 08 19*

odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

56

10 08 20

odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19,

57

10 11 19*

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

58

10 11 20

odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19,

59

10 12 13

szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków,

60

11 01 09*

szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne,

61

11 01 10

szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09,

62

11 02 07*

inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

63

11 02 99

inne niewymienione odpady,

64

12 01 14*

szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,

65

12 01 15

szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,

66

12 03 01*

wodne ciecze myjące,

67

12 03 02*

odpady z odtłuszczania parą,

68

16 07 08*

odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,

69

16 10 01*

uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

70

16 10 02

uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01,

71

16 10 03*

stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje

niebezpieczne,

72

16 10 04

stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03,

73

19 02 05*

szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

74

19 02 06

szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,

75

19 04 04

ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia,

76

19 06 03

ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

77

19 06 04

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

78

19 06 05

ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,

79

19 06 06

przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,

80

19 06 99

inne niewymienione odpady,

81

19 08 05

ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

82

19 08 10*

tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09,

83

19 08 11*

szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania

ścieków przemysłowych,

84

19 08 12

szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż

wymienione w 19 08 11,

85

19 08 13*

osady zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne

oczyszczania ścieków przemysłowych,

86

19 08 14

osady pochodzące z innych metod oczyszczania ścieków przemysłowych

niewymienione w 19 08 13,

87

19 08 99

inne niewymienione odpady,

88

19 09 02

osady z klarowania wody,

89

19 09 99

inne niewymienione odpady,

90

19 11 03*

uwodnione odpady płynne,

91

19 11 05*

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające

substancje niebezpieczne,

92

19 11 06

osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż

wymienione w 19 11 05,

93

19 11 99

inne niewymienione odpady,

94

19 13 03*

szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje

niebezpieczne,

95

19 13 04

szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,

96

19 13 05*

szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje

niebezpieczne,

97

19 13 06

szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,

98

19 13 07*

odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania

wód podziemnych, zawierające substancje niebezpieczne,

99

19 13 08

odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania

wód podziemnych wymienione w 19 13 07,

100

20 03 04

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

101

20 03 06

odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.