Top baner ekosoft  grudzien 2018  wersja 7

Pozwolenie wodnoprawne na ścieki przemysłowe [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Odprowadzanie ścieków przemysłowych, niezależnie od sposobu (do wód lub do ziemi, czy do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Reguluje to ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 nr 0 poz. 145 z późn. zm.). Art. 122 wskazuje, kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia: 

„Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1)szczególne korzystanie z wód;

[…]

10) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.”

Pod pojęciem substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego rozumie się toksyczne, trwałe i zdolne do bioakumulacji substancje lub grupy substancji oraz inne substancje lub grupy substancji, które należy traktować równoważnie (art. 9, ust 1, pkt 13k ustawy Prawo wodne).

 

Kiedy mamy do czynienia ze ściekiem przemysłowym? 

Definicja ścieków przemysłowych również zawarta jest w ustawie Prawo wodne, dokładnie w  art. 9, ust. 1, p. 17) i brzmi:

„ściekach przemysłowych – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”

Skład odprowadzanych ścieków przemysłowych musi spełniać określone wymagania:

 • w przypadku ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi ich dopuszczalne parametry definiuje załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r.w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U.2004.180.1867),

 • w przypadku ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ich dopuszczalne parametry definiują załączniki 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U.2004.180.1867 ).

 

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest wniosek (art. 131 ustawy Prawo wodne), do którego należy załączyć:

 • operat wodnoprawny,

 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,

 • przy wnioskowaniu o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli jest ona wymagana),

 • przy wnioskowaniu o pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych - dokumentację hydrogeologiczną (o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych),

 • przy wnioskowaniu o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - zgodę właściciela tych urządzeń.

Operat wodnoprawny składa się dwóch części: opisowej oraz graficznej. W części opisowej przedstawia się dane zakładu, stosowane procesy, w wyniku których powstają ścieki przemysłowe, określa się ilości i skład ścieków oraz procedury monitoringu.

 

Co określa pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych 

W takim pozwoleniu określa się cel i zakres omawianego korzystania z wód (odprowadzanie ścieków) oraz dopuszczalne ilości ścieków i parametry zanieczyszczeń w nich zawartych. W decyzji znajduje się krótki opis stosowanych w firmie technologii, surowców i wykorzystywanych materiałów, urządzeń oczyszczających (jeżeli istnieją lub są projektowane), ilości ścieków określone na podstawie pomiarów lub szacunków.

 

Jak określić skład ścieków przemysłowych?

Jeżeli za względu na charakter działalności występuje prawdopodobieństwo pojawienia się w odprowadzanych ściekach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) należy przeprowadzić badania składu ścieków.

Zakres badanych parametrów określa się na podstawie szacunków. Uwzględnia się prowadzone procesy technologiczne, skład stosowanych surowców, środków chemicznych, innych dodatków (oleje, smary, płyny hydrauliczne) itp., które mogą spowodować zanieczyszczenie ścieków.

Przykład:

Myjnia samochodowa– sugerowane parametry do badan to: węglowodory ropopochodne, z uwagi na płyny, które mogą wyciekać z aut (paliwo, smary, oleje itp.) oraz fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny z uwagi na stosowane środki czyszczące.

Galwanizernia– pH oraz zawartość metali ciężkich (w zależności od stosowanej technologii w ściekach mogą pojawić się: związki kadmu, żelazo, aluminium, fluorek, związki amonowe, miedź, ołów, nikiel, chlor, cynk, cyjanek lub srebro) z uwagi na skład kąpieli galwanicznych.

 

Składając wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podajemy określony skład ścieków, jednak to organ wydający pozwolenie ustala ostatecznie na podstawie analizy opisanych w operacie wodnoprawnym procesów technologicznych, oraz sugerowanych przez wnioskodawcę parametrów, jakie substancje powinny zostać uwzględnione w wydanym pozwoleniu. Wnioskodawca może zostać wezwany do rozszerzenia listy określającej skład ścieków (w tym do przeprowadzenia dodatkowych badań – jeżeli jest możliwość ich wykonania).

 

Czas obowiązywania

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony w zależności od przedmiotu pozwolenia:

 • pozwolenie na szczególne korzystanie z wód - do 20 lat;

 • pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - do 10 lat,

 • pozwolenie na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo art. 45a ust. 1 – do 4 lat.

 

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych?

Takiego pozwolenia udzielają właściwi ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia:

1) starosta, 

2) marszałek województwa – w określonych przypadkach np.:

 • jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko,

 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;

3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla terenów zamkniętych.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.