Top ekosoft ewidencja odpadow

Kary za brak złożenia wykazu o opłatach środowiskowych

Obowiązek sporządzenia „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 799).

Wzór formularza wykazu określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 274).

Kary za brak sporządzenia wykazu dotyczącego opłat środowiskowych określone zostały w art. 288 i 359 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jeśli podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do sporządzenia zbiorczego zestawienia o opłatach środowiskowych, nie przedłoży go, Marszałek województwa może naliczyć opłatę w imieniu podmiotu, uwzględniając dostępne dane lub pomiary WIOŚ. 

Ponadto, ten kto nie przedłoży wykazu dotyczącego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny. Wysokość grzywny wynosi od 20 do 5000 zł.

Warto zwrócić uwagę, że wykaz o opłatach środowiskowych składa się niezależnie od tego, czy wyliczona opłata przekracza próg od którego opłatę należy uiścić czy nie. Jeżeli wysokość wyliczonej opłaty dla każdego z rodzajów korzystania ze środowiska z osobna (wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz składowania odpadów) wyniosła mniej niż 800 zł, wykaz składa się z wartością „0” w rubryce „Suma opłat ogółem”.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje dodatkowo zwolnienie ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłat korzystania ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska osobno. Przedsiębiorcy nadal mają obowiązek naliczania opłat środowiskowych i przechowywanie obliczeń we włanej dokumentacji, ale poniżej ww. kwoty nie muszą wysyłać sprawozdania do właściwego urzędu.

Odsetki ustawowe

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie dopełni obowiązku, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do 5 lat wstecz, wraz naliczonymi odsetkami ustawowymi. Wysokość odsetek ustawowych, określa się zgodnie art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 800). Obecnie wartość odsetek, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. 2014 poz. 1858) wynosi 8% w skali roku. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności opłat środowiskowych i obliczane są ze wzoru:

O = Kz * L * Od / 365

Gdzie:

O – kwota do zapłaty wraz z odsetkami

Kz – kwota zaległości

L – liczba dni zwłoki

Od – stawka odsetek za zwłokę w skali roku

365 – ilość dni w roku

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.