Top ekosoft ewidencja odpadow

Kara za niezłożenie sprawozdania o odpadach wg nowej ustawy [arch.]

[Uwaga! Porada ma charakter archiwalny. Aktualne porady znajdują się w innych kategoriach działu: Praktyczne porady]

 

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadamiwynika z art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

Wzór formularza określony został rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010 nr 249, poz. 1674).

Mimo, że zostało ono wydane na podstawie starej ustawy, przepisy przejściowe określiły, że do końca 2014 roku w zakresie sprawozdawczości odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe. W związku z tym, sprawozdania za rok 2014, składane do 15 marca 2015 roku, sporządzane będą na dotychczasowym formularzu.

Natomiast kary grożące podmiotowi za niezłożenie sprawozdania o odpadach obowiązują wg zapisów nowej ustawy (art. 200). Zgodnie z tym, kto wbrew obowiązkowi nie składa wymaganego sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. Karę wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w drodze decyzji, w której jednocześnie określa 14 dniowy termin złożenia zaległego zestawienia. Jeżeli w tym terminie podmiot nie złoży sprawozdania, podlega karze administracyjnej w wysokości 2000 zł. Taka kara może być wymierzana wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty w wysokości 8500 zł. do prowadzenia ewidencji odpadów, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) art. 200.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.