Top ekosoft ewidencja odpadow

Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza?

Organem wydającym pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest starosta z wyjątkiem dwóch przypadków. Gdy przedsięwzięcie prowadzone jest na terenie zamkniętym (np. tereny PKP, tereny wojskowe, lotniska, poligony) organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, a w przypadku instalacji zawsze znacząco oddziałujących na środowisko pozwolenie wydaje marszałek województwa.

 

Co powinien zawierać wiosek?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie z art. 184 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799) powinien zawierać przede wszystkim:

1. nazwę firmy/ imię i nazwisko posiadacza instalacji, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3. informację o tytule prawnym do instalacji tj. prawo własności, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste itp.;

4. informacje o rodzaju posiadanej instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach; określenie czym jest posiadana przez nas instalacja np. instalacja do produkcji konstrukcji stalowych itp.; we wniosku opisujemy: m.in. charakterystykę źródeł powstania emisji, czas pracy poszczególnych źródeł, miejsce emisji, rodzaj i ilość gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, ocenę stanu technicznego instalacji, sposób funkcjonowania instalacji, informacje o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

5. blokowy schemat technologiczny instalacji uwzględniający rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw;

6. informację o rodzaju prowadzonej działalności, czyli czym zajmuje się nasza firma  np. produkcją, dystrybucją, transportem itd.;

7. czas na jaki ma zostać wydane pozwolenie oraz sposób zakończenia eksploatacji w instalacji;

8. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji np. zastosowanie lepszych surowców, filtrów na emitorach itp.; 

9. proponowane procedury monitorowania emisji, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji np. zakres i częstotliwość pomiarów.

 

Czas obowiązywania

Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Przygotowując wniosek określamy czas działania instalacji. Pozwolenie automatycznie wygasa po terminie na jaki został wydany. O cofnięciu oraz ograniczeniu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia np. w przypadku gdy eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia.

 

Wniosek dal instalacji nowo uruchamianych lub istotnie zmienianych

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska np. stosowanie substancji o jak najmniejszym potencjale zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, zapewnienie racjonalnego zużycia wody, paliwa itp.

 

Do wniosku należy dołączyć

1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną), np. wydruk z KRS, CEiDG;

2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata skarbowa

Koszty ponoszone przy składaniu wniosku o pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynoszą:

1. 2011 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

2. 506 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców; 

3. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (o ile jest wzmagane).

4. Zmiana pozwolenia - 50% opłaty skarbowej.

 

Termin wydania 

Do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku spraw skomplikowanych czas oczekiwania wynosi dwa miesiące. Organ właściwy może przedłużać jednak okres wydania pozwolenia do czasu wyjaśnienia wszystkich jego wątpliwości. 

 

Odpowiedzialność karna za brak pozwolenia

Eksploatacja instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności bądź grzywny (w wysokości od 20 do 5 000 złotych). Podmiot, nie posiadający wymaganego pozwolenia wnosi także opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza o 500% większe (tzw. opłaty podwyższone)!

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.