Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Czy nasza firma potrzebuje pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza?

Praktycznie każde przedsiębiorstwo wprowadza gazy lub pyły do powietrza wynikające z posiadania samochodu czy kotła grzewczego. Każda z firm emitująca zanieczyszczenia podlega obowiązkowi składania opłaty za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Niektóre zaś zobowiązane są do uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

 

Czy Twoje przedsiębiorstwo tego wymaga?

W celu uzyskania odpowiedzi, należy odpowiedzieć na kilka pytań:

 

I. Czy posiadamy instalację?

Przez instalację rozumie się:

• stacjonarne urządzenie techniczne,

• zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położone są na terenie jednego zakładu

• budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję 

(art. 3 pkt.6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232 z późn. zm.)

Instalacją jest praktycznie każde urządzenie pracujące w stałym miejscu, które emituje niepożądane substancje do środowiska (np. kocioł grzewczy, stanowisko spawalnicze, budynek inwentarski).

 

II. W jaki sposób zanieczyszczenia z mojej instalacji wydostają się na zewnątrz pomieszczeń?

Należy ustalić czy mamy do czynienia z emisją zorganizowaną czy niezorganizowaną?

Emisja niezorganizowana nie wymaga pozwolenia. Przy emisji niezorganizowanej zanieczyszczenia odprowadzane są za pomocą wentylacji naturalnej – niewymuszonej (np. przez otwarte okno, drzwi lub kanały wentylacyjne). 

Emisja zorganizowana wymaga pozwolenia. Przy emisji zorganizowanej zanieczyszczenia odprowadzone są w sposób wymuszony (np. komin pieca grzewczego, wentylacja mechaniczna, wylot z urządzeń filtracyjnych).

Wyjątek stanowią lotne związki organiczne (LZO). Jeżeli na terenie zakładu przekraczane są limity zużycia substancji zawierających LZO, które określa załącznik nr 10 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546) jesteśmy zobowiązani do uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Co ważne, źródłem emisji LZO niekoniecznie musi być instalacja, a sposób emisji może być zarówno zorganizowany, jak i niezorganizowany.

 

III. Czy moja instalacja emituje substancje wymagające uzyskania pozwolenia? 

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), w załączniku I i II wymieniono 167 substancji dla, których ustalono wartości odniesienia. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 680) ustalono dopuszczalne poziomy emisji poszczególnych substancji.

Jeżeli, żadna z emitowanych substancji nie znalazła się w wyżej wymienionych rozporządzeniach – pozwolenie nie jest wymagane. W przypadku, gdy emisja ze wszystkich źródeł powoduje przekroczenie 10% dopuszczalnych poziomów substancji w  powietrzu albo 10%  wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.

 

IV. Czy moja instalacja jest zwolniona z uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza?

Instalacje nie wymagające uzyskania pozwolenia na emisję (niezależnie od sposobu i rodzaju emitowanych substancji) wskazuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881), są to m.in. kotły grzewcze w zależności od mocy, instalacje do 3 stanowisk spawalniczych, młyny spożywcze, dygestoria, garaże itp. 

Szczegóły na temat przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia emisyjnego można znaleźc TUTAJ

Jeżeli emisja z instalacji nie wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza moze wymagać zgłoszenia. Poradę na tem temat znajdziesz TUTAJ

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.