Top baner ekosoft  grudzien 2018  wersja 7

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

 

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych regulowany jest przez ustawę Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.).

 

W celu stwierdzenia, czy dla naszej działalności wymagane jest tego typu pozwolenie należy spełnić kilka warunków:

1)  Czy na terenie firmy znajdują się tzw. tereny o trwałej nawierzchni?

Wody opadowe lub roztopowe zgodnie z art. 9, pkt 14 ustawy Prawo wodne stanowią ścieki, jeżeli  pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni np.:

 • z miast, portów, lotnisk,

 • terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych,

 • baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Należy pamiętać, że powierzchnie dachowe zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska nie są uznawane za powierzchnie o nawierzchni trwałej, zatem wody opadowe i roztopowe spływające z dachów nie są uznawane za ściek. Podobnie perforowane płyty betonowe, czy inne ażurowe płyty stosowane do budowy parkingów, placów, czy np. dróg wewnętrznych, jako elementy nieszczelnie nie są uznawane za nawierzchnie trwałe.

 

2)  W jaki sposób odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z tzw. trwałych nawierzchni?

Aby uznać wody opadowe / roztopowe za ściek muszą być one odprowadzane z nawierzchni trwałej, otwartym lub zamkniętym systemem kanalizacyjnym czyli np. korytkami odwadniającymi, wpustami, kanałami ściekowymi itp. Oznacza to, że wody opadowe i roztopowe, które spływają z nawierzchni trwałej przez jej krawędzie (nie ujmowane w żadne systemy kanalizacyjne), nie są ściekiem.

 

3)  Czy wody opadowe lub roztopowe z tzw. trwałych nawierzchni kierowane są do kanalizacji?

Jeżeli ścieki stanowiące wody opadowe i roztopowe wprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów np. do miejskiego lub gminnego systemu kanalizacji deszczowej lub są wywożone ze zbiorników bezodpływowych za pomocą wozów asenizacyjnych, to nie mamy obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku bezpośredniego odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, które najczęściej odbywa się, np. poprzez wylot kanalizacji do rowu, rzeki lub jeziora lub poprzez np. podziemne skrzynki rozsączające lub studzienki chłonne.

Podsumowanie

Jeżeli:

 • posiadamy tereny o nawierzchni trwałej,

 • posiadamy otwarty lub zamknięty system odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, 

 • wody opadowe lub roztopowe z tzw. trwałych nawierzchni nie są odprowadzane do kanalizacji,

to zgodnie ustawą Prawo wodne w takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. szczególnym korzystaniem z wód, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.

 

Informacje dodatkowe

 • Jakość ścieków - wody opadowe i roztopowe z tzw. nawierzchni trwałych wprowadzane do wód lub do ziemi muszą spełniać wymagania, co do składu chemicznego. Wartości graniczne substancji, jakie mogą zawierać wody opadowe lub roztopowe określa  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z późn. zm.). Wody opadowe i roztopowe mogą nie spełniać wymagań ww. rozporządzenia jeśli na powierzchni trwałej, z której są odprowadzane, parkują samochody, czy równego rodzaju maszyny. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie separatora substancji ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe przepływając przez separator zostają oczyszczone w sposób mechaniczny (sedymentacja) z zanieczyszczeń (np.: oleje, substancje ropopochodne). Zanieczyszczenia osiadają na piaskowniku, a  oczyszczone wody mogą zostać odprowadzane są do wód lub do ziemi.

 • Dodatkowe pozwolenie wodnoprawne - wylot kanalizacji, czyli koniec rury, którą odprowadzane są  wody opadowe lub roztopowe z tzw. nawierzchni trwałych traktuje się jako urządzenie wodne. Wykonanie takiego wylotu (urządzenia wodnego), zgodnie ustawą Prawo wodne, wymaga odrębnego pozwolenia wodno prawnego. Oznacza to, że musimy uzyskać jedno pozwolenie na odprowadzanie wód oraz drugie na wykonanie systemu odprowadzania. Jeżeli system (otwarty lub zamknięty) odprowadzania wód opadowych/roztopowych z terenów utwardzonych funkcjonuje bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego należy wystąpić o legalizację urządzenia wodnego.

 

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych / roztopowych?

Takiego pozwolenia udzielają właściwi ze względu ma miejsce korzystania z wnioskowanego pozwolenia:

1) starosta, 

2) marszałek województwa – w określonych przypadkach np.:

 • jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, zawsze znacząco oddziałującymi na środowisko,

 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;

3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla terenów zamkniętych.

 

Zobacz także poradę: Czy wody opadowe i roztopowe z miejsc magazynowania odpadów są ściekiem przemysłowym?

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
 
 
Powrót
Top baner ekosoft  grudzien 2018  wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.