Top baner  marzec 2019  wersja 8 b  ostateczny

SZKOLENIE: Dostosowanie decyzji w gospodarce odpadami wg nowych zasad – praktyczny warsztat.

Medium baner  marzec 2019  kadr 1

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

Dostosowanie decyzji w gospodarce odpadami wg nowych zasad – praktyczny warsztat.

 

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ,  14 maja 2019 r. (wtorek) g. 10.00 – 16.00 

 

WARSZAWA, 15 maja 2019 r. (środa) g. 10.00 – 16.00 

 

KATOWICE,   16 maja 2019 r. (czwartek) g. 10.00 – 16.00 

 

WROCŁAW,  17 maja 2019 r. (piątek) g. 10.00 – 16.00 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do września 2019 r. krok po kroku.

 • Omówienie wezwań do uzupełnień wniosków z różnych urzędów wraz z przykładowymi odpowiedziami.

 • Obowiązujące wymagania dla monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów wg ustawy o odpadach.

 • Projektowane wytyczne dla monitoringu – projekt rozporządzenia MŚ z dnia 17 stycznia 2019 r.

 • Limity w decyzji na zbieranie odpadów i zmiana organów wydających zezwolenia na zbieranie powyżej 3000 Mg łącznej masy wszystkich magazynowanych odpadów na rok.

 • Jak obliczać podstawowe limity ilościowe: maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i łączna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie i w ciągu roku.

 • Największa masa odpadów, a całkowita pojemność instalacji – różnice.

 • Obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami – omówienie sposobu obliczania wg aktualnych stawek z rozporządzenia MŚ z dnia 7 lutego 2019 r.

 • Kiedy ustanowić zabezpieczenie roszczeń, jaką może mieć formę i dla jakich rodzajów odpadów nie jest wymagane?

 • Co dzieje się w przypadku nieutrzymania lub błędnego ustanowienia zabezpieczenia roszczeń?

 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów a prawo miejscowe – gdzie można zlokalizować działalność?

 • Operat przeciwpożarowy i postanowienie komendanta PSP jako podstawa uzyskania decyzji.

 • Co powinien zawierać operat p.poż. i kto może go wykonać?

 • Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów wg projektu rozporządzenia MŚ z dnia 1 lutego 2019 r.

 • Jakie odpady trzeba będzie magazynować w zamkniętych halach wyposażonych w wentylację, a kiedy konieczne będzie zbieranie i oczyszczanie wycieków.

 • Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku.

 • Zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności - nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji. Co w przypadku zaświadczenia o niekaralności dla cudzoziemca?

 • Kiedy organ może odmówić wydania decyzji wg nowych zasad?

 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów wg zmiany ustawy o odpadach – kiedy niezbędny jest akt notarialny?

 • Solidarna odpowiedzialność zbierającego i właściciela gruntu za tzw. szkody w środowisku.

 • Nowe organy opiniujące w procesie wydawania decyzji.

 • Obowiązkowe kontrole WIOŚ i komendanta PSP przed wydaniem decyzji. Czym skutkują negatywne opinie?

 • Cofnięcie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzania odpadów po zmianach.

 • Nowe, wyższe administracyjne kary pieniężne za zbieranie i przetwarzanie niezgodnie z decyzją lub bez decyzji.

 • Według jakiego wzoru naliczane będą administracyjne kary pieniężne?

 • Zakaz przywozu do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów z przetworzenia odpadów komunalnych z wyjątkami.

 • Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018 r.

 • Nowe kompetencje WIOŚ – zmiany w sposobie prowadzenia kontroli.

 • Praktyczne wskazówki przy tworzeniu wniosków.

 • Jak sporządzić wniosek, żeby decyzja wydana na jego podstawie nie utrudniała prowadzenia działalności?

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i elektronicznej (pen-drive) oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 16 kwietnia 2019 r.

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 7 maja 2019 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 7 maja 2019 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/41/Program_szkolenia_odpadymaj2019.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/39/Formularz_zgloszeniowy_odpadymaj19.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/42/Regulamin_szkolenia_odpadymaj2019.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/40/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_odpadymaj19.pdf

 

PRELEGENCI

 

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Marta Stachowiak - Absolwentka Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska. Specjalista w zakresie gospodarki odpadami, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Prelegentka na szkoleniach z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska (decyzje administracyjne w gospodarce odpadami, ewidencja i sprawozdawczość odpadów, KOBiZE, opłaty środowiskowe). Na co dzień pracuje w biurze ochrony środowiska prowadząc postępowania administracyjne oraz rozliczając obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w ochronie środowiska wobec organów administracji publicznej. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Top baner ekosoft  grudzien 2018  wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.