Top ekosoft ewidencja odpadow

Kalendarz specjalisty

styczeń

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

15styczeń2019

RIPOK i zastępcza RIPOK

Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w RIPOK lub zastępczej RIPOK lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.
Adresat:
- przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, z którym RIPOK ma zawartą umowę – do 15 stycznia za II półrocze 2018 r.
- gmina, z którą RIPOK ma zawartą umowę – do 15 stycznia za cały 2018 r.

Podstawa prawna: art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Formluarz: brak narzuconego furmularza

30styczeń2018

Prowadzący gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni obiektu 20 ha i więcej oraz stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej

Złożenie przez osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarkę wodną na nawadnianych użytkach rolnych i leśnych o powierzchni obiektu 20 ha i więcej oraz stawach rybnych o powierzchni 10 ha i więcej do Urzędu Statystycznego w Katowicach sprawozdania (OS-4) o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych.

Podstawa prawna: Art. 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1068).

 

Formularze sprawozdań składanych do GUS dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

30styczeń2019

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – do 30 stycznia za IV kwartał roku poprzedniego
Adresat: właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich


Złożenia oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – do 30 stycznia za IV kwartał roku poprzedniego
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art 552 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Formularze: http://odpady-help.pl/documents (dział Woda i ścieki)

31styczeń2018

Jednostki, które pobrały z ujęć własnych rocznie 5000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub za odprowadzanie rocznie 20000 m3 i więcej ścieków

Złożenie przez jednostki, które pobrały z ujęć własnych rocznie 5000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub za odprowadzanie rocznie 20000 m3 i więcej ścieków, do Urzędu Statystycznego w Katowicach sprawozdania (OS-3) o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń.

Podstawa prawna: Art. 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1068).


Formularze sprawozdań składanych do GUS dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

 

31styczeń2018

Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Wniesienie przez przedsiębiorcę, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Podstawa prawna: art. 134 ust. 1 pkt 1 i art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj.: Dz.U.2016.1131).

31styczeń2018

Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Złożenie przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (PSZOK) rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna: Art. 9na – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. 2016, poz. 250) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. 2016, poz. 934)

 

31styczeń2018

Każda oczyszczalnia (mechaniczna, biologiczna oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów). Dodatkowo powinny złożyć sprawozdanie oczyszczalnie przemysłowe, jeśli oczyszczają one ścieki komunalne.

Złożenie przez każdą oczyszczalnie (mechaniczną, biologiczną oraz z podwyższonym usuwaniem biogenów). Dodatkowo powinny złożyć sprawozdanie oczyszczalnie przemysłowe, jeśli oczyszczają one ścieki komunalne, do Urzędu Statystycznego w Katowicahc sprawozdania (OS-5) z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich.

Podstawa prawna: Art. 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1068).


Formularze sprawozdań składanych do GUS dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

 

31styczeń2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Formularz sprawozdania do pobrania

 

Podstawa prawna: Art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. 2016, poz. 250) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. 2016, poz. 934).

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

31styczeń2018

Podmiot dokonujący emisji pyłowych i gazowych z wyłączeniem środków transportu

Złożenie przez podmiot dokonujący emisji pyłowych i gazowych z wyłączeniem środków transportu do Urzędu Statystycznego w Katowicach sprawozdania (OS-1) o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających.

Podstawa prawna: Art. 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1068).


Formularze sprawozdań składanych do GUS dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

 

 

 

31styczeń2018

Przedsiębiorcy którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów

Wniesienie przez przedsiębiorców którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 pkt 1 i art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U.2016 poz. 1131).

31styczeń2019

Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - do 31 stycznia
Dotyczy właściciela, zarządcy bądź użytkownika nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Adresat: urząd marszałkowski

Formularz: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/

31styczeń2019

Podmiot zbierający odpady komunalne frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - do 31 stycznia
Adresat: wójt / burmistrz / prezydent miasta

Podstawa prawna: art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

Formularz: http://odpady-help.pl/uploads/document/pdf/66/Komunalne_wzory_sprawozda_.pdf

31styczeń2018

Prowadzący zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

Złożenie przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

Podstawa prawna: Art. 263 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.)

31styczeń2018

Podmioty wykorzystujące wyroby zawierające azbest

Złożenie przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest marszałkowi województwa aktualizacji "Informacji o wyrobach zawierających azbest".

Podstawa prawna: Art. 162, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 672 z późn. zm.)

31styczeń2018

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.

Formularz sprawozdania do pobrania

 

Podstawa prawna: Art. 9n,ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Pobierz rozporządzenie z serwisu ISAP

31styczeń2018

Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przeprowadzenie przez podmiot wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej

Obowiązek ten może zostać wykonany za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektryczne i elektroniczne, w ramach zawartej umowy lub samodzielnie. Podmiot wykonujący ten obowiązek samodzielnie może przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. 

Podstawa prawna: art. 15 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j.: Dz. U.2018 poz. 1466, ze zm.)

31styczeń2018

Podmioty wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów komunalnych, lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych.

Złożenie przez podmioty wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem odpadów komunalnych, lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych do Urzędu Statystycznego w Katowicach sprawozdania (OS-6) o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych).

Podstawa prawna: Art. 30, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1068).


Formularze sprawozdań składanych do GUS dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

 

 

Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.