Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Nowa Ustawa o ZSEiE podpisana!

Large foto00

Po kilku latach prac legislacyjnych, 5 października 2015 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE). Nowe regulacje mają przyczynić się do zwiększenia masy zbieranego zużytego sprzętu, a tym samym do osiągnięcia przez Polskę poziomów zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu narzuconych przez UE… 

Nowe definicje

W stosunku do dotychczas obowiązującej Ustawy o ZSEiE z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495) nowa ustawa wprowadza szereg zmian, m. in. zmiany podstawowych definicji. Nowa definicja wprowadzającego sprzęt została rozszerzona na producentów sprzętu, odsprzedających sprzęt innych dostawców pod własnym oznaczeniem oraz odsprzedających sprzęt  pochodzący z innego państwa oraz sprzedających sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np.: sprzedaż internetowa). Do definicji zakładu przetwarzania dodano działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia. Natomiast definicja zbierającego zużyty sprzęt została uproszczona. Zbierającym sprzęt będzie po prostu podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania sprzętu, który posiada stosowną decyzję w zakresie gospodarki odpadami. 

Nowy katalog ZSEiE

Nowa ustawa zakłada, że do końca 2017 r. utrzymany zostanie obecnie obowiązujący wykaz grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, określony w załączniku nr 1 do dotychczasowej ustawy z 2005 r. Od stycznia 2018 r. natomiast zacznie obowiązywać nowy wykaz z podziałem na sześć, a nie jak dotychczas na dziesięć grup. Nowy wykaz będzie wykazem otwartym, zgodnie z którym za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważać się będzie wszystkie urządzenia spełniające definicję w rozumieniu ustawy, a nie tylko te, które wymienione będą w załączniku do nowej ustawy.   

Autoryzowany przedstawciel

Nowa ustawa wprowadza pojęcie autoryzowanego przedstawiciela, który może przejąć obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny w Polsce. Prawo do wyboru autoryzowanego przedstawiciela będą miały podmioty wprowadzające sprzęt w rozumieniu ustawy, które mają siedzibę w którymkolwiek państwie członkowskim UE, poza Polską. Autoryzowanymi przedstawicielami będą mogły zostać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne w tym organizacje odzysku.

Nowe poziomy zbierania

Podmioty wprowadzające sprzęt na rynek będą zobowiązane do osiągnięcia wyższych niż dotychczas poziomów zbierania ZSEiE. Dotychczas wprowadzający musieli zapewnić zebranie minimum 35% średniorocznej (liczonej z 3 lat) masy wprowadzonego do obrotu sprzętu. Od 1 stycznia 2018 r. poziom ten wzrośnie do 40%, a w przypadku lamp nawet  50%. Poziomy wzrosną ponownie od 1 stycznia 2021 r. i będą wynosić 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Nie tylko sklepy odbiorą zużyte sprzęty

Nadal będzie obowiązywała zasada, że każdy sklep sprzedający dany sprzęt musi przy zakupie nowego przyjąć nasz stary sprzęt tego samego rodzaju np. kupując nowe radio, sprzedawca musi przyjąć nasz stary odbiornik. Nowością będzie zasada, iż przy dostawie sprzętu do domu, dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli oddamy starą lodówkę za nową lodówkę, nie oddamy jednak starego telewizora za nową lodówkę. Innym udogodnieniem dla nabywców będzie wprowadzenie obowiązku nieodpłatnego przyjęcia przez sprzedawcę detalicznego (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego co najmniej 400 m2) małogabarytowego ZSEiE z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt będzie uznawany każdy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekroczy 25 cm.

Mniejsza "szara strefa"?

Ważnym elementem jest fakt, że ustawa zabrania zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Teoretycznie ma to ograniczyć nielegalny demontaż ZSEiE w miejscach do tego nieprzystosowanych. Niekompletny ZSEiE będą mogły zbierać tylko zakłady przetwarzania, PSZOK-i oraz odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wprowadzane zmiany budzą wiele wątpliwości. Przedstawiciele branży nie są przekonani, iż nowa ustawa rzeczywiście przyczyni się do zmniejszenia „szarej strefy”.

Ustawa o zmianie innych ustaw

Ponadto nowa Ustawa o ZSEiE wprowadza zmiany do szeregu innych ustaw. Najwięcej zmian dotyczy Ustawy o odpadach. W art. 108 przemycono m.in. przesunięcie terminu utworzenia BDO do 2018 r., czy zasady sprawozdawczości na lata 2015 i 2016. Dopuszczono przekazywanie do spalarni zmieszanych odpadów komunalnych, niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu instalacji, przed uwzględnieniem jej w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także zbieranie odpadów zielonych i zmieszanych odpadów komunalnych w stacjach przeładunkowych oraz zbieranie odpadów zielonych w PSZOK-ach. Wprowadzono także zapis o obowiązkowej kontroli instalacji ubiegającej się o zezwolenie na przetwarzanie odpadów (lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów) przez przedstawiciela WIOŚ. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ustawy o ZSEiE, która została przekazana do podpisu Prezydenta:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/3244_u/$file/3244_u.pdf

 

Źródło: sejm.gov.pl 

Zdjęcie: wikipedia.org

Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.