Top szkolenie komunalne3

Wytwarzanie odpadów w przychodniach lekarskich, galeriach, biurowcach

Dotychczas w przypadku, gdy kilka lub wiecej praktyk lekarskich znajdowało się w jednym budynku, każdy lekarz zobowiązany był do samodzielnego gospodarowania odpadami innymi niż komunalne (przekazywanie odpadów medycznych bezpośrednio za pomocą karty przekazania odpadu uprawnionemu odbiorcy, prowadzenie ewidencji oraz składanie zbiorczych zestawień o odpadach do Marszałka Województwa).

Zmiany od 23 stycznia 2013 !

Zgodnie z art. 28 pkt 1 i 2 nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21), która weszła w życie 23 stycznia, lekarze mogą przenieść tę odpowiedzialność na jeden wybrany podmiot, także wynajmujący lokal w danym budynku, który wykona niezbędne procedury za nich (prowadzi ewidencje i sprawozdawczość).

 

Można tego dokonać tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej umowy z  jednym z wynajmujących w danym budynku lokal podmiotem.

 

Podmiot przejmujący odpady musi zapewnić ich zagosopodarowanie zgodne z obowiązującą ustawą o odpadach.

 

Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, iż w przychodniach nie jest już wymagane posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub składanie informacji o wytworzonych odpadach. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów również nie jest wymagane, ponieważ w praktykach lekarskich nie powstają odpady w ramach eksploatacji instalacji  (w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska). 

 

Więcej na temat pozwolenia na wytwarzanie odpadów we wcześniejszej poradzie.

 

Powyższą regulację można zastosować nie tylko w przychodniach lekarskich, ale również w innych przypadkach, gdzie w jednym budynku lokale wynajmowne są przez wiele pomiotów np. galerie handlowe, biurowce itp. 

 

Podstawa prawna:

Art. 28.

1. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą.

2. Przeniesienie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Instalacja rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.