Top szkolenie komunalne3

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

Produkt uboczny jest pojęciem zupełnie nowym, które nie występowało w dotychczasowej  ustawie o odpadach. W nowej ustawiez dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) regulacje dotyczące produktu obocznego wskazane są w art. 10 – 13.

 

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

  1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

  2. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

  3. dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;

  4. dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, kierując się względami ochrony środowiska, życia lub zdrowia ludzi.

 

Wytwórca przedmiotu lub substancji, o których mowa wyżej, jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON, o ile posiada;

  • miejsce wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;

  • wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;

  • opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i  procesu, w którym zostaną one wykorzystane.

 

Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub wyniki badań potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji, wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (akredytowane laboratoria lub certyfikowane jednostki badawcze).

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek województwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, w drodze decyzji.

 

Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.