Top szkolenie komunalne3

Uproszczona ewidencja odpadów wg nowej ustawy

Wymóg prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów został określony w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Ewidencję odpadów prowadzi się w oparciu o dwa podstawowe dokumenty:

  • Karty przekazania odpadów

  • Karty ewidencji odpadów

Ustawa dopuszcza możliwość prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji odpadów, w oparciu jedynie o karty przekazania odpadów.

 

Uproszczoną ewidencję mogą prowadzić podmioty:

  • wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie;

  • wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie;

  • transportujące odpady wykonujące wyłącznie usługę transportu odpadów;

  • władające powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celu nawożenia gleb;

 

Warto zwrócić uwagę, że możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku składania „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Uwaga !!!

W nowej ustawie główna różnica w prowadzeniu uproszczonej ewidencji odpadów w odniesieniu do ustawy z 2001 roku polega na tym, że uproszczoną ewidencję mogą prowadzić wszystkie przedsiębiorstwa, wytwarzające rocznie nie więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

W dotychczasowej ustawie z 2001 r. uproszczoną ewidencję mogły tylko prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające rocznie nie więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.