Top szkolenie komunalne3

Tytuł prawny do instalacji

W szeroko pojętych przepisach z zakresu ochrony środowiska często przejawia się termin – tytuł prawny do instalacji, terenu lub zakładu.

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje w art. 3 p.41 czym jest tytuł prawny.

Tytuł prawny to:

  • prawo własności (uregulowane w Kodeksie cywilnym - własność),

  • użytkowanie wieczyste (uregulowane w Kodeksie cywilnym - oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek na czas określony),

  • trwały zarząd (uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami - jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną),

  • ograniczone prawo rzeczowe (uregulowane w Kodeksie cywilnym, np. służebność, zastaw, hipoteka),

  • stosunek zobowiązaniowy (uregulowane w Kodeksie cywilnym, np. najem, dzierżawa, leasing, użyczenie).

 

Uwaga!

Za zgodne z prawem prowadzenie instalacji odpowiada właściciel. Natomiast z odpowiedzialności tej może się zwolnić, gdy wykaże, że władającym na podstawie tytułu prawnego jest inny podmiot.

 

Zgodnie z art. 3 p.31ustawy Prawo ochrony środowiska przez prowadzącego instalację rozumie się  - podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie.

Dla stwierdzenia, że dany podmiot jest prowadzącym instalację potrzebne są:

  • władanie w celu eksploatacji,

  • tytuł prawny.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.