Top szkolenie komunalne3

Transport odpadów

Transport odpadów nie jest pojęciem zdefiniowanym w nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Nie oznacza to jednak, że w ustawie nie ma zapisów dotyczących zasad jakimi należy kierować się prowadząc działalność polegającą na transporcie odpadów.

 

Pojęcie transportu odpadów przewija się jednak w innych definicjach, mianowicie transportowanie odpadów jest jedną z form gospodarowania nimi – art. 3 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami,

 

Następną definicją, w której pojawia się transport jest definicja zbierania odpadów - art. 3, ust.3, p. 13 ustawy o odpadach;

 

zbieranie odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b

 

Definicja stwierdza, że odpad musi zostać przetransportowany z miejsca zbierania do miejsca przetwarzania.

 

W przypadku prowadzenia działalności pojegającej tylko i wyłącznie na transporcie odpadów (bez zbierania czy też przetwarzania odpadów) należy jedynie prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów za pomocą kart przekazania odpadów -  na podstawie art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Przepisy szczegółowe dotyczące transportu odpadów zostały określone w art. 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Art. 24. 1. Transport odpadów  odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.

2. Transport odadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

3. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

4. Transportujący odpady wykonujący usługe transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów i przekazać je posiadaczowi odpadów, o którym mowa w ust. 3

5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1, na dokumentach związanych z tą usługą.

6. Środki transportu odpadów są oznakowane w sposób zgodny z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7.

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporzadznia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, biorąc pod uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi.

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów opublikowano 21.10.2016 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do momentu wydania nowego rozporządzenia obowiązywały przepisy dotychczasowe.

 

Uwaga !!!Transport wytworzonych przez siebie odpadów nie wymaga wpisu do rejestru - art. 51, ust. 2, p.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jest to podstawą braku konieczności posiadania wpisu do rejestru (zezwolenia na transport - wg starej ustawy) podczas transportowania odpadów wytworzonych przez siebie.

 

Zezwolenie na transport odpadów

 

W nowej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zezwolenie na transport odpadów zastąpiono wpisem do rejestru.

Więcej informacji na temat przepisów przejściowych w zakresie zezwolenia na transport odpadów znajduje się w poradzie:

Zezwolenie na transport odpadów - przepisy przejściowe

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.