Top szkolenie komunalne3

Przeniesienie decyzji środowiskowej

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) dopuszcza możliwość przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu. Jest to uregulowane w art. 72a ust 1obowiązującym od 20 lipca 2010 po nowelizacji ustawy.

Art. 72a. 1. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

 

Do wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 

  • zgodę strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu,

  • oświadczenie podmiotu na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków określonych w przenoszonej decyzji,

  • potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji w wysokości 105 zł.

 

Art. 72a ust. 2 stwierdza, żestronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Dzięki takiemu rozwiązaniu postępowanie administracyjne jest prowadzone szybko i sprawnie.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.