Top szkolenie komunalne3

Opłaty za korzystanie ze środowiska [arch.]

Szczegółowo obowiązki związany z opłatami za korzystanie ze środowiska określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z zm.)

Zgodnie z art. 273 ustawy podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za:

  •  wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

  •  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

  •  pobór wód,

  •  oraz składowanie odpadów.

 

Aktualne stawki opłat na rok 2011 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. Nr 74, poz. 945)

Rozliczanie wysokości opłat dokonuje się 2 razy do roku. Do końca lipca za I półrocze oraz do końca stycznia za II półrocze poprzedniego roku. Wpłaty na konto marszałka województwa dokonuje się w przypadku przekroczenia 400 zł naliczonej kwoty w danym segmencie (art. 285).

Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią wprowadzający gazy i pyły do powietrza, korzystający z urządzeń (np. pojazdów), którzy wnoszą opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji swojej działalności.

Bez względu na wysokość naliczonej kwoty opłaty, do urzędu marszałkowskiego należy przedłożyć w ww. terminach formularz z zestawieniem danych służących do obliczenia wysokości należnej opłaty. Formularze należy wysłać również do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (z wyjątkiem danych dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza).

Wzór formularza dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816).

 

Zaległe opłaty

W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). Odsetki od zaległości należy naliczyć i wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego.

Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają (wraz z odsetkami za zwłokę) przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.